Zájemce se může informovat na poskytovanou sociální službu

Telefonický kontakt a dotaz na poskytované služby:

Základní informace je možné podat telefonicky, zejména způsob ubytování, rozsah zdravotnické a ošetřovatelské péče, čekací lhůty, poskytované druhy sociální služby včetně úhrady služeb. V případě hlubšího zájmu můžeme nabídnout:

 • Odkaz na webové stránky www.dsshaj.cz, www.dssnovaves.cz
 • Zaslání informačního materiálu o domově
 • Zaslání žádosti o přijetí do domova poštou
 • Osobní návštěva zájemce, případně osob blízkých v domově
 • Informace z Registru poskytovatelů sociálních služeb
 • Základní informace o domově poskytuje sociální pracovník na telefonním čísle 417 837 323 nebo 476 160 113

Osobní schůzka

Je obvykle domluvena předem telefonicky (není podmínkou), jednání se zájemce o službu vede sociální pracovnice

Prostřednictvím elektronické pošty info@dsshaj.cz

Odpověď na dotaz je odesílána obratem, obvykle do druhého dne, nabídka dalších možných způsobů poskytování informací o domově a službě, odkaz na www stránky domova.


Korespondenční adresa

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Kubátova 269
417 22 Háj u Duchcova

Pracoviště:

Nová Ves v Horách č.p. 206
435 45 Nová Ves v Horách


Žádost o přijetí do domova

Žádost o přijetí do domova lze podat osobně nebo poštou na adresu:

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Kubátova 269
417 22  Háj u Duchcova


Smlouva o poskytnutí sociální služby

Do domova jsou přijímáni klienti na základě uzavřené smlouvy o poskytování služby sociální péče a v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, kteří naplňují podmínky pro uvedenou cílovou skupinu a poslání Domova. Smlouva stanoví všechny důležité aspekty poskytování služby (podmínky, způsob poskytování, cena, povinnosti a práva) včetně osobního cíle, který má služba naplňovat. Smlouva je uzavřena v písemné formě.

ODMÍTNUTÍ ZÁJEMCE O SLUŽBU

Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby z následujících důvodů:

 •        Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 •        Zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí takové sociální služby

o   Zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

o   Zájemce není schopen pobytu ve službě z důvodu akutní infekční nemoci

o   Chování zájemce by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 •        Zájemce, který žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 •        Zájemce nedoloží lékařský posudek k žádosti o přijetí.

 

 

a)     Zájemce požaduje služby, na které nemá zařízení registraci

 •        v souladu se zákonem musí mít zařízení registraci na služby, které poskytuje
 •        vlastnictví registrace rovněž vypovídá o tom, že jsou služby poskytovány v souladu se standardy kvality
 •        pokud zájemce požaduje služby, na které nemá zařízení registrace, nemohou mu tyto služby být poskytovány a je odkázán sociálním pracovníkem na organizace mající na požadované služby registraci

 

b)     Zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí takové sociální služby

 •        zákonem č. 108/2006 a vyhláškou č. 505/2006 jsou dány okruhy kontraindikací pro neuzavření Smlouvy v našem typu služby a vzhledem k cílové skupině a provozním podmínkám se jedná o občany s tímto handicapem:
 1.      zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
 2.      osoba trpící akutním infekčním nebo parazitárním onemocněním přičemž nemocný může být zdrojem onemocnění
 3.      chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 

c)      nedoložení lékařského posudku

 •        lékařský posudek je základní dokument pro rozhodování, zda je zařízení schopno poskytovat služby zájemci s určitým rozsahem postižení
 •        zájemce je vyzván k předložení lékařského posudku, pokud tak neučiní do 1 měsíce od výzvy, je jeho žádost vyřazena.

Klient může uplatnit své stížnosti

Klient může uplatnit své stížnosti prostřednictvím Pravidel pro podávání stížností.

Stížnosti klientů se mohou v domově podat těmito způsoby:

 • ústně (kterémukoliv zaměstnanci zařízení)
 • písemně (kterémukoliv zaměstnanci zařízení nebo anonymně do schránky důvěry),
 • klienti, kteří nekomunikují verbálně a chtěli by podat stížnost je toto umožněno přes tlumočníka, kterého jim zajistí zařízení.

Každá připomínka, dotaz nebo stížnost je zaevidována do knihy stížností a písemně vyřízena. Stížnosti klientů jsou evidovány u vedoucí výchovného úseku a stížnosti zaměstnanců jsou evidovány v sekretariátu zařízení.


Podmínky ukončení poskytování sociální služby

Podmínky ukončení služby ze strany poskytovatele jsou vedeny ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb.

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty:

Klient může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu a to písemně s uvedením data ukončení poskytování služeb. Výpovědní lhůta pro písemnou výpověď klienta činí dva měsíce, nedohodnou-li se strany jinak.

Domov může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

 1. jestliže Klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
 2. jestliže Klient i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z Domácího řádu Poskytovatele.
 3. při zhoršení zdravotního stavu na základě vyjádření lékaře a při onemocněních, která jsou kontraindikovány pro umístění u Poskytovatele dle § 36 Vyhlášky 505/2006 Sb., v platném znění.

Partneři

Ustecky kraj Obec Háj Aktipo Projekt Sbírej Toner APSS ČR