Poskytované služby

Kapacita služby CHB: 11 osob

Zásady:

-        S klienty jednáme jako s dospělými lidmi, mají stejná práva jako všichni ostatní.

-        Podporujeme klienty v samostatnosti a nezávislosti, neděláme za klienty nic, co mohou zvládnout sami.

-        Klienty upozorňujeme na důsledky jejich chování, jednání a případná rizika

-        Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, službu poskytujeme dle potřeb konkrétního klienta

-        Poskytujeme klientům prostor, aby se mohli sami rozhodovat, a nevnucujeme jim své názory.


 

Bydlení

Organizace poskytuje ubytování s  kapacitou 11 osob ve čtyřech nájemních bytech v obci Háj u Duchcova a v jednom nájemním bytě v Oseku.

 • Bydlení odpovídá potřebám klientů.
 • Byt je vybaven standardním vybavením s možností doplnit vlastními doplňky.
 • Byty v obcích s dobrou dopravní obslužností.
 • Praní prádla provádějí klienti sami s případnou asistencí, prací prostředky si klienti pořídí dle možností sami, případně je zajistí organizace.
 • Žehlení prádla provádějí klienti sami s případnou asistencí, prostředky si zajistí sami, případně je zajistí organizace.
 • Opravy prádla malého rozsahu provádí klienti sami s případnou asistencí nebo využijí běžných služeb.

Stravování

 • Klient si stravu zajišťuje sám s případnou asistencí
 • Klient realizuje nákupy sám s případnou asistencí, klíčový pracovník klienta motivuje k nutričně vyvážené a racionální stravě, případně dle dohody spolu připravují jídelníček, nákupní seznamy (fotografie) apod.
 • Každý klient si nakupuje a vaří jen sám pro sebe, případně své návštěvy. V případě páru hospodaří společně.
 • Klient má možnost odebírat stravu z kuchyně zařízení, kde hradí ceny dle platného úhradníku, záleží však na jeho rozhodnutí, kolik jídel během dne odebere.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • Úklid provádí klienti sami s případnou asistencí, úklidové prostředky si zajišťuje klient sám, případně mu jej zajistí organizace.
 • Údržba domácích spotřebičů – opravy si zajišťují klienti sami s případnou asistencí v běžných službách, mytí spotřebičů a mytí nádobí si klienti zajišťují sami s případnou asistencí
 • Podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami
 • V hospodaření s finančními prostředky pomáhají klientovi dle jeho potřeby klíčový pracovník a sociální pracovník s ohledem na rozsah svéprávnosti (spolupráce s opatrovníkem)
 • Klienti jsou vedeni k hospodárnému nakládání se svými finančními prostředky i s ohledem na své možné budoucí potřeby (zdravotnická péče apod.)

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím – veškeré služby, kromě zde uvedených, jsou nabízeny a zajišťovány u běžných služeb v okolních obcích, přednostně jsou nabízeny aktivity běžně dostupné veřejnosti (divadla, kina, sportovní a zájmové kroužky apod.), pak až hledány náhradní možnosti poskytovatele
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností je realizováno dle dohody s klientem a na základě vyhodnocení jeho potřeb i s ohledem na budoucnost – tzv. individuální plán
 • Jedním z principů služby je snižování klientovo závislosti na sociální službě, což prakticky znamená, podporovat rozvíjet a učit jej takovým dovednostem, které mohou vést až k velmi samostatnému způsobu života
 • Zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání – je nabízena a zprostředkována běžná školní docházka (Speciální základní škola Teplice, Praktická škola Duchcov, Praktická škola Arkádie Teplice, případně studium na některé střední škole v okolí)
 • Podpora v oblasti partnerských vztahů
 • Klienti jsou rovněž vzděláváni v oblasti sexuality, partnerských vztahů a to dle svého zájmu a potřeb v rámci plánování služby
 • Vše je realizováno velmi citlivě s ohledem na maximální dodržení soukromí, ochrany citlivých informací apod.
 • Pracovníci nezasahují do partnerských vztahů klientů. Pokud je to přání klienta, vyjádří svůj názor na danou věc, ale snaží se být co nejvíce objektivní a k věci se vyjadřovat s nadhledem, nezaujatě, ze všech možných úhlů pohledu
 • Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Doprovázení klienta je zajištěno dle potřeb klienta v rámci plánování služby. Je nacvičováno samostatné docházení a dojíždění s ohledem na dovednosti klienta
 • Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů. Veškeré služby, kromě zde uvedených, jsou nabízeny a zajišťovány u běžných služeb v okolních obcích, přednostně jsou nabízeny aktivity  běžně dostupné veřejnosti (divadla, kina, sportovní a zájmové kroužky, apod.), pak až hledány náhradní možnosti poskytovatele. Přednostní využívání služeb běžně dostupných veřejnosti je jedním z principů celé služby.
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
  • Vše je realizováno velmi citlivě s ohledem na maximální dodržení soukromí, ochrany citlivých informací apod.
  • Pracovníci nezasahují do rodinných vztahů klientů. Pokud je to přání klienta, vyjádří svůj názor na danou věc, ale snaží se být co nejvíc objektivní a k věci se vyjadřovat s nadhledem, nezaujatě, ze všech možných úhlů pohledu
  • Vždy ale hájíme zájem klienta i proti zájmům rodiny, příbuzných apod.
  • Klienti jsou motivování k navazování kontaktů s lidmi v domě, okolí a blízké komunitě, rovněž jsou motivování pro využívání běžně dostupných zdrojů v komunitě apod.

Sociálně terapeutické činnosti

 • -        Činnosti, které vedou k udržení nebo rozvoji osobních a sociálních dovedností. Veškeré činnosti v rámci sociálních služby směřují k co největší samostatnosti klienta, k maximálnímu rozvoji jeho kompetencí a dovedností, prostě k co největší samostatnosti jak v péči o sebe a svoji domácnost, tak v pracovním uplatnění a v neposlední řadě i v realizaci volnočasových a sportovních aktivit. Jedná se např. o:

  -        Taneční kroužky.

  -        Trénování paměti.

  -        Socioterapeutická skupina.

  -        Nákupy.

  -        Finanční poradenství.

  -        Nácvik psaní.

  -        Porady klientů.

  -        Cvičení paměti dlouhodobé a krátkodobé.

  -        Pomoc při hledání a udržení práce. 


Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. Pracovníci jsou klientovi průvodcem a rádcem při řešení osobních záležitostí, napomáhají mu při uplatňování práv a volí k tomu odpovídající komunikační techniky, je –li třeba využívají alternativní komunikace
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí – pomoc i případný doprovod

Partneři

Ustecky kraj Obec Háj Aktipo Projekt Sbírej Toner APSS ČR