Poskytované služby

kapacita služby DOZP: 73 klientů

Zásady:

-        S klienty jednáme jako s dospělými lidmi, mají stejná práva jako všichni ostatní.

-        Podporujeme klienty v samostatnosti a nezávislosti, neděláme za klienty nic, co mohou zvládnout sami.

-        Klienty upozorňujeme na důsledky jejich chování, jednání a případná rizika

-        Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, službu poskytujeme dle potřeb konkrétního klienta

-        Poskytujeme klientům prostor, aby se mohli sami rozhodovat, a nevnucujeme jim své názory.

Poskytnutí ubytování

Klienti jsou ubytování v 38 pokojích (jednolůžkové, dvoulůžkové a 2 třílůžkové) s vlastním sociálním zařízením.

Vybavení pokojů – šatní skříň, stropní světla, lůžko, noční stolek, police, stůl a židle. Klientům je umožněno vybavení pokojů vlastním nábytkem a doplňky. Sociální zařízení je tvořeno sprchovým koutem nebo vanou a toaletou. Klienti mají možnost uložit potraviny do chladniček v jednotlivých skupinách, ohřát stravu v mikrovlnné troubě nebo uvařit teplé nápoje.

Součástí služby ubytování je úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla a energie.

Zajištění praní prádla: prádlo se pere v prádelně Domova

  • vlastní prádelna ve 3.NP budovy č. 2 včetně sušárny a žehlírny

Zajištění úklidu pokojů a společných prostor

  • úklid je zajištěn prostřednictvím pomocného personálu

Samostatné bydlení – klienti využívají možnost samostatného bydlení mimo hlavní ubytovací prostory v areálu zařízení, které mají charakter „domácího“ prostředí – tzv. „domečky“. Klienti jsou více našimi partnery a jsou svobodnější ve výběru stylu života. Mohou si např. zvolit, s kým si přejí bydlet, včetně bydlení v páru, spolurozhodují o úpravě prostorů domova, o malbě, výzdobě a vybavení svých pokojů, věnují se jednoduchým domácím pracím a učí se samostatnosti.


Zajištění stravy

Strava je zajištěna vlastní kuchyní. Strava je podávána v jídelně případně ve skupinách. V případě III. skupiny (klienti s hlubokou mentální retardací a kombinovaným postižením) je jídlo podáváno na pokojích. Režim kuchyně kontroluje KHS.

Zajišťujeme celodenní stravu a celodenní pitný režim, klienti mají nápoje k dispozici na svých odděleních a dále při podávání jídla v centrální jídelně.


Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

V Domově je poskytována celodenní péče. Pomoc zajišťují pracovníci v sociálních službách a všeobecné sestry v nepřetržitém provozu. Jedná se zejména o dopomoc při oblékání, svlékání, aktivním pohybu, pomoc při přesunu na lůžko a vozík, pomoc při podávání jídla a pití, hygienická péče, vše podle individuálních možností a schopností klientů.


Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Ke koupání klientů, kteří potřebují bezbariérový přístup, slouží tzv. „centrální“ koupelny na jednotlivých odděleních se sprchovými lůžky nebo koupací židlí. Ostatní klienti se koupou ve vlastním sociálním zařízení na pokoji (sprchový kout nebo vana), kde jim v případě potřeby poskytují podporu pracovníci v sociálních službách.


Zprostředkování kontaktu se společenským okolím

K podpoře a využívání běžně dostupných služeb (pokud nejsou součástí Domova) jsou nápomocni všichni pracovníci zařízení. Do aktivit směřujících k upevňování vztahů s rodinou, spolupráci s rodinou a dalších sociální začleňování do společnosti jsou zapojeni všichni pracovníci v přímé péči.


Sociálně terapeutické činnosti

Do socioterapeutické činnosti, stejně tak do rozvoje či udržení osobních a sociálních dovedností je zapojen sociální pracovník, pracovníci v sociálních službách a všeobecné sestry nebo ergoterapeuta

Ergoterapie – ergoterapeut pracuje s klienty s těžkým mentálním postižením ke zvládnutí hygieny a sebeobsluhy. Dále provádí dotekovou terapii, bazální stimulaci, rozvíjí základní smyslové vnímání a rozvíjí praktické dovednosti, provádí výtvarné a pracovní aktivity ke zlepšování jemné i hrubé motoriky a rozvíjení myšlení v pracovních ateliérech „DŮM ŠIKOVNÝCH RUKOU“, procvičuje motoriku při vycházkách, zlepšuje tělesné schopnosti klientů. Ergoterapeut realizuje s poskytovatelem služby CANISTERAPII a ERGOTERAPII (hipoterapie) a to jak individuální formou, tak i skupinovou formou.

Pracovní terapie – klientům je nabídnuta smysluplná práce v návaznosti na zdravotní stav, zájem a jejich individuální potřeby. Práce na zahradě, v kuchyni, prádelně, výtvarný kroužek a keramika v DDM Osek.

Zaměstnávání - zařízení umožňuje klientům zapojení se do pracovního procesu na otevřeném trhu práce. Spolupracujeme s Chráněnou dílnou Brouk servis, s.r.o., v Ústí nad Labem který zaměstnává naše klienty. Klienti mají možnost zapojit se do pracovního procesu v rámci zařízení na základě Dohody o pracovní činnosti.


Aktivizační činnosti

Do této činnosti jsou zapojeni všichni pracovníci.

Zájmové kroužky – Zájmové aktivity se odehrávají v zařízení v rámci volnočasových aktivit. Klienti mají možnost se zapojit do různých činností. Dále mají možnost docházet na kroužky mimo zařízení např. DDM Osek (keramika a stolní tenis), bowlingová centra, hudební kroužek „Hájští kohouti“ hrají mimo areál např. pro Domovy pro seniory, školská zařízení a další organizace, vaření dle přání klientů a podílení se na výrobě jídla, včetně stolování a konzumace (cvičná kuchyňka), apod.

Ostatní – Klienti mají dále možnost navštěvovat samostatně i ve skupině tyto běžné instituce a využívat jejich služeb.

Zařízení informuje klienta o nabídce veřejných služeb, které jsou dostupné v blízkém okolí. K vyhledávání vhodných lokalit a akcí je využíván internet a nabídky dalších organizací. Je zpracován roční plán akcí, se kterým jsou klienti i zaměstnanci seznámeni. V případě potřeby zařízení zajistí klientovi doprovod nebo dopravu.

Zařízení nenahrazuje instituce, které poskytují běžné služby veřejnosti, jakými jsou škola, zaměstnavatel, zájmové kluby atd., s těmito institucemi naopak v případě potřeby zařízení spolupracuje, a tak vytváří příležitosti, aby je mohl klient využívat (DDM Osek, kulturní dům Teplice, SPC Teplice, Chráněná dílna Brouk servis, s.r.o.) aj.

Vzdělávání klientů – klienti ve věku povinné školní docházky dochází do pomocné třídy, která je zřizována Speciální základní školou a speciální mateřskou školou Teplice, příspěvkovou organizací. Klienti, kteří již ukončili povinnou školní docházku jsou zapojeni do aktivizačních činností v rámci domova. Vzdělávání je zaměřeno na udržování dosavadních znalostí a dovedností v oblasti trivia. Dále na osvojování si znalostí a praktických dovedností vedoucí k rozvoji, samostatnosti a integraci do společnosti. U klientů zdravotního úseku je prováděno vzdělávání dle individuálních plánů v domově. Klienti mají možnost pokračovat v dalším vzdělávání (praktická škola, učiliště apod.).


Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Podle individuálních požadavků klientů je do zajišťování výše uvedených služeb zapojen sociální pracovník a klíčoví pracovníci, případně zdravotničtí pracovníci. Jedná se např. při jednání s úřady, soudem, lékaři apod.


Poskytování zdravotní péče

Zdravotní péče je poskytována v ordinaci na III. oddělení, v případě indispozice klienta na pokoji. Zdravotní péči poskytuje personál, který má odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Do Domova dochází praktický lékař v pravidelné ordinační hodiny, dále pak podle potřeby a výzvy zdravotnického personálu a dle potřeby a dohody specialisté (stomatolog, ušní, psychiatr apod.), kteří provádí vyšetření a zajištění prevence u lůžka. Klient má právo zvolit si svého vlastního lékaře. Ordinace praktického lékaře probíhá v ordinaci na III. oddělení. 

Fyzioterapie – v domově se provádí fyzioterapie u klientů. Fyzioterapie probíhá v rehabilitační místnosti, která je vybavena vyšetřovacím lehátkem a fyzioterapeutickými přístroji (např. magnety, apod.) S těžce mentálně postiženými klienty je prováděna Vojtova metoda, cvičení reflexů a dýchání. Dále jsou tito klienti stimulováni k tělesným aktivitám, provádí se rehabilitace, probíhá uvolnění spazmů a kontraktur polohováním, a provádí pasivní cvičení horních končetin. Uvolňují se nůžkovité dolní končetiny (při DMO). Zároveň probíhá prevence vzniku. S klienty se také provádí skupinová cvičení k nápravě vadného držení těla, zlepšování rovnováhy a tělesné zdatnosti. Dále je věnována individuální péče klientům při tzv. lázeňském týdnu, kdy klienti absolvují vířivou masáž, zábaly, kondiční cvičení, dechovou gymnastiku, posilovací cviky, strečink, cvičení obratnosti, perlička s přísadou na nohy, cvičení s overbalem, jízda na rotopedu. Dále jsou prováděny masáže na uvolnění šíje nebo zad, relaxační odpočinek s aromalampou a hudbou.

Partneři

Ustecky kraj Obec Háj Aktipo Projekt Sbírej Toner APSS ČR