Poskytované služby

Forma poskytování sociální služby

Ambulantní


Vlastní zajištění realizovaných služeb – základní činnosti

kapacita: okamžitá maximální kapacita poskytované služby je 1 klient na aktivitu.

 • Zprostředkování kontaktu se společenským okolím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Doprovázení klienta je zajištěno dle potřeb klienta v rámci plánování služby. Je nacvičováno samostatné docházení a dojíždění s ohledem na dovednosti klienta.
 • Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů. Veškeré služby, kromě zde uvedených, jsou nabízeny a zajišťovány u běžných služeb v okolních obcích, přednostně jsou nabízeny aktivity běžně dostupné veřejnosti (divadla, kina, sportovní a zájmové kroužky, apod.), pak až hledány náhradní možnosti poskytovatele. Přednostní využívání služeb běžně dostupných veřejnosti je jedním z principů celé služby.
 • Pomoc při upevnění kontaktu s rodinou a pomoc při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
  • Vše je realizováno velmi citlivě s ohledem na maximální dodržení soukromí, ochrany citlivých informací apod.
  • Pracovníci nezasahují do rodinných vztahů klientů. Pokud je to přání klienta, vyjádří svůj názor na danou věc, ale snaží se být co nejvíc objektivní a k věci se vyjadřovat s nadhledem, nezaujatě, ze všech možných úhlů pohledu.
  • Vždy ale hájíme zájem klienta i proti zájmům rodiny, příbuzných apod.

 

Sociálně terapeutické činnosti

Činnosti, které vedou k udržení nebo rozvoji osobních a sociálních dovedností. Veškeré činnosti v rámci sociálních služby směřují k co největší samostatnosti klienta, k maximálnímu rozvoji jeho kompetencí a dovedností, prostě k co největší samostatnosti jak v péči o sebe a svoji domácnost, tak v pracovním uplatnění a v neposlední řadě i v realizaci volnočasových a sportovních aktivit. Jedná se např. o:

-        Muzikoterapie.

-        Taneční kroužky.

-        Canisterapie.

-        Snoezelen.

-        Práce v keramické dílně.

-        Socioterapeutická skupina.

-        Nácvik psaní.

-        Procvičování jemné motoriky.

-        Zpracování přírodnin, různé výtvarné metody – arteterapie.

-        Cvičení paměti dlouhodobé a krátkodobé.


Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

-        Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. Pracovníci jsou klientovi průvodcem a rádcem při řešení osobních záležitostí, napomáhají mu při uplatňování práv a volí k tomu odpovídající komunikační techniky, je –li třeba, využívají alternativní komunikace.

-        Pomoc při vyřizování běžných záležitostí – pomoc i případný doprovod.


 

Služba je realizován zdarma

Partneři

Ustecky kraj Obec Háj Aktipo Projekt Sbírej Toner APSS ČR