Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů v organizaci - GDPR

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

 

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v  souladu s platnou legislativou. Přečtěte si prosím Zásady zpracování osobních údajů v naší organizaci, abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme.

Co se o osobních údajích dozvíte?

 •        Jaké osobní údaje shromažďujeme,
 •        jak s nimi nakládáme,
 •        z jakých zdrojů je získáváme,
 •        k jakým účelům je využíváme,
 •        komu je smíme poskytnout,
 •        kde můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme,
 •        a jaké jsou možnosti zabezpečení pro každého.

Zásady zpracování osobních údajů v naší organizaci představují obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob(dále jen „subjektu údajů“).

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI ORGANIZACE

Informace o správci osobních údajů:

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

IČO: 63787911

Sídlo: Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova

 

Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů:  

Ing. Jiří Benedikt

email: dpo@jiribenedikt.cz

tel.: +420 731 546 921 (v pracovních dnech 9:00–15:00)

 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ V NAŠÍ ORGANIZACI A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, kterou si s námi sjednáváte nebo kterou Vám poskytujeme. Rozdělujeme je do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.

Zpracování osobních údajů, ke kterému nepotřebujeme Váš souhlas (např.):

 • nakládání s osobními údaji zaměstnanců v souvislosti s uzavřeným pracovním poměrem (včetně dohod mimo pracovní poměr) v rozsahu potřeb dle zákoníku práce a předpisů souvisejících,
 • osobní údaje klientů v souvislosti s poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • osobní údaje klientů v rámci poskytování zdravotních služeb,
 • plnění našich povinností, které vyplývají z dalších uzavřených smluv,
 • splnění našich povinností, které nám ukládají další zvláštní právní předpisy,
 • zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. při uplatnění nároků u soudů, pojišťoven), rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku,
 • plnění povinností v rámci oprávněného zájmu organizace
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.
 • v rámci činností a vedlejších aktivit organizace
 • v rámci propagace a marketingové činnosti,

Zpracování osobních údajů, ke kterému potřebujeme váš souhlas např.:

Detailnější informace ohledně udělených souhlasů se zpracováním vašich osobních údajů jsou vám k dispozici v textu dokumentu v rámci procesu sjednání služby a podpisu smlouvy. Souhlas ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je dobrovolný.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Na tomto právním základě zpracováváme vaše osobní údaje (identifikační, kontaktní),a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů a souvisejících a prováděcích předpisů:

 • Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách (zdravotnická ošetřovatelská dokumentace)
 • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce

 

OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY ORGANIZACE PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje, abychom zajistili ochranu práva právem chráněných zájmů jako rganizace, tak případně dalších třetích stran. Takové zpracování, můžeme provádět bez vašeho souhlasu. Avšak rozsah důvodů, které nás opravňují k tomuto typu zpracování, je omezen. Existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme.

Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu:

 •        Kamerový systém
 •        Zabezpečovací zařízení (EZS)

 

 

 

 KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ ZPRACOVÁVÁ ORGANIZACE

 

 

 • Identifikační údaje– jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu), podpis –u fyzické osoby podnikatele také daňové identifikační číslo a IČ. Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.

 

 

 • Kontaktní údaje – především kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace. Jedná se o osobní údaje, díky kterým vás budeme moci kontaktovat.

 

 

 

 • Údaje ovyužívání služeb – údaje o tom, které služby jste si sjednali a jak je využíváte (např. zejména žádosti o poskytnutí služeb, úhrady za služby).

 

 

 • Zvláštní kategorie osobních údajů – údaje v sociální a zdravotnické dokumentaci v plném rozsahu. Všechny tyto osobní údaje chráníme proti zneužití a nikdo nepovolaný k nim nemá přístup.

 

PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci Organizace. Pokud je zpracování osobních údajů založené na právním základě, na vašem souhlasu nebo oprávněných zájmech a účelech Organizace, které jsou uvedeny výše, mohou být vaše osobní údaje zpracovávány externími zpracovateli a dodavateli. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro Organizaci provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy nebo jiného právního aktu o zpracování osobních údajů.

 

Organizace v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto zpracovatelům:

 • Společnosti IreSoft s.r.o. – dodavateli informačních systému pro sociální služby Cygnus ve všech jeho verzích
 • Společností VEMA, a.s. – pro provozování mzdového a personálního systému
 • Ústeckému kraji – pro provozování elektronické spisové služby eSpis, Controlling
 • externím spolupracovníkům organizace a dodavatelům za účelemplnění smlouvy (BOZP, pracovnělékařské služby, intranet, apod.)
 • poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a realizace platebního styku,
 • poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací,
 • exekutorům a dražebníkům za účelem uplatnění souvisejících nároků,

 

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOTŘETÍCH ZEMÍ

Nepředáváme vaše osobní údaje ke zpracování mimo Českou republiku.

DOBA, PO KTEROU JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY V ORGANIZACI

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů,a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

  

 

 

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás organizace zpracovává.

 

 

Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění́

 

 

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

 

 

 

 

 

 

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, nebo pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i poté, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly vámi Organizaci poskytnuty (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete), nebo jste vznesl/a námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.

 

Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 

 

 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu.

Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.

 

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

 

Pro uplatnění svých práv můžete využít elektronické komunikační kanály, které v komunikaci s organizací využíváte dosud.

Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu je však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

telefon: +420234665111

 

 

Pokud máte jakýkoli dotaz, týkající se osobních údajů, můžete ho zaslat na e-mail (preferujeme): dpo@jiribenedikt.cz, či se zeptat na tel. 731 546 921 (není určeno pro SMS), v pracovní době od 9-15 hodin.

Partneři

Ustecky kraj Obec Háj Aktipo Projekt Sbírej Toner APSS ČR