Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

a) adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
Kubátova 269
417 22 Háj u Duchcova

b) úřední hodiny podatelny:

Po – Pá: 8:00 – 14:00
Mimo dny státních svátků

c) elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty):

info@dsshaj.cz

d) identifikátor datové schránky:

52nmabs

e) přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů:

Formáty datové zprávy, které archiv v digitální podobě přijímá, jsou stanoveny dle přílohy č. 3, vyhlášky MVČR č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování ISDS.

a) Portable Document Format/Archive (PDF/A, ISO 19005)
b) Portable Network Graphics (png, ISO/IEC 15948)
c) Tagged Image File Format (tif/tiff, revize 6 – nekomprimovaný)
d) JPEG File Interchange Format (jpeg/jfif, ISO/IEC 10918)
e) zvukový programový nástroj pro komprimaci dat (kodek) MPEG-1 Audio Layer 2/Audio Layer 3 (mp2/mp3)
f) Waveform audio format (WAV), modulace Pulse-code modulation (pcm)
g) Portable Document Format (pdf)
h) Extensible Markup Language Document1 (xml)
i) 602XML Filler dokument (fo/zfo)
j) Hypertext Markup Language Document (html/htm)
k) Open Document Text (odt)
l) prostý text (txt)
m) Rich Text Format (rtf)
n) MS Word Document (doc/docx)
o) MS Excel Spreadsheet (xls/xlsx)
p) MS PowerPoint Presentation (ppt/pptx)
q) Graphics Interchange Format (gif)

Celková velikost zprávy posílané do podatelny nesmí přesáhnout 10 MB.

Celková velikost zprávy posílané do datové schránky nesmí přesáhnout 20 MB.

f) způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen „škodlivý kód“):

Pokud lze zjistit z doručeného dokumentu v digitální podobě obsahujícího škodlivý kód elektronickou adresu odesílatele, neprodleně se na tuto adresu odešle vyrozumění o jeho zjištění, popřípadě o zničení dokumentu a vyzve odesílatele k zaslání nového dokumentu. Dokument se škodlivým kódem se po vyrozumění zničí. Není-li organizace schopna určit odesílatele doručeného dokumentu, který obsahuje škodlivý kód, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

g) důsledky doručení vadných dokumentů v analogové či digitální podobě:

Pokud organizace zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se organizaci vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, organizace dokument dále nezpracovává. Není-li organizace schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

Organizace obdobně postupuje, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém archiv přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložené na přenosném technickém nosiči dat, na kterém archiv přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.