Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Chráněné bydlení

Kapacita služby: 11 klientů

Poskytnutí ubytování

Organizace poskytuje ubytování s  kapacitou 11 osob ve dvou nájemních bytech v obci Háj u Duchcova a v pěti nájemních bytech v Oseku.

 • Bydlení odpovídá potřebám klientů.
 • Byt je vybaven standardním vybavením s možností doplnit vlastními doplňky.
 • Byty v obcích s dobrou dopravní obslužností.
 • Praní prádla provádějí klienti sami s případnou asistencí, prací prostředky si klienti pořídí dle možností sami, případně je zajistí organizace.
 • Žehlení prádla provádějí klienti sami s případnou asistencí, prostředky si zajistí sami, případně je zajistí organizace.
 • Opravy prádla malého rozsahu provádí klienti sami s případnou asistencí nebo využijí běžných služeb.

Zajištění stravy

 • Klient si stravu zajišťuje sám s případnou asistencí
 • Klient realizuje nákupy sám s případnou asistencí, klíčový pracovník klienta motivuje k nutričně vyvážené a racionální stravě, případně dle dohody spolu připravují jídelníček, nákupní seznamy (fotografie) apod.
 • Každý klient si nakupuje a vaří jen sám pro sebe, případně své návštěvy. V případě páru hospodaří společně.
 • Klient má možnost odebírat stravu z kuchyně zařízení, kde hradí ceny dle platného úhradníku, záleží však na jeho rozhodnutí, kolik jídel během dne odebere.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • Úklid provádí klienti sami s případnou asistencí, úklidové prostředky si zajišťuje klient sám, případně mu jej zajistí organizace.
 • Údržba domácích spotřebičů – opravy si zajišťují klienti sami s případnou asistencí v běžných službách, mytí spotřebičů a mytí nádobí si klienti zajišťují sami s případnou asistencí
 • Podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami
 • V hospodaření s finančními prostředky pomáhají klientovi dle jeho potřeby klíčový pracovník a sociální pracovník s ohledem na rozsah svéprávnosti (spolupráce s opatrovníkem)
 • Klienti jsou vedeni k hospodárnému nakládání se svými finančními prostředky i s ohledem na své možné budoucí potřeby (zdravotnická péče apod.)

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím – veškeré služby, kromě zde uvedených, jsou nabízeny a zajišťovány u běžných služeb v okolních obcích, přednostně jsou nabízeny aktivity běžně dostupné veřejnosti (divadla, kina, sportovní a zájmové kroužky apod.), pak až hledány náhradní možnosti poskytovatele
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností je realizováno dle dohody s klientem a na základě vyhodnocení jeho potřeb i s ohledem na budoucnost – tzv. individuální plán
 • Jedním z principů služby je snižování klientovo závislosti na sociální službě, což prakticky znamená, podporovat rozvíjet a učit jej takovým dovednostem, které mohou vést až k velmi samostatnému způsobu života
 • Zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání – je nabízena a zprostředkována běžná školní docházka (Praktická škola Duchcov, Praktická škola Arkádie Teplice, případně studium na některé střední škole v okolí)
 • Podpora v oblasti partnerských vztahů
 • Klienti jsou rovněž vzděláváni v oblasti sexuality, partnerských vztahů a to dle svého zájmu a potřeb v rámci plánování služby
 • Vše je realizováno velmi citlivě s ohledem na maximální dodržení soukromí, ochrany citlivých informací apod.
 • Pracovníci nezasahují do partnerských vztahů klientů. Pokud je to přání klienta, vyjádří svůj názor na danou věc, ale snaží se být co nejvíce objektivní a k věci se vyjadřovat s nadhledem, nezaujatě, ze všech možných úhlů pohledu
 • Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu.

Zprostředkování kontaktu se společenským okolím

 • Doprovázení klienta je zajištěno dle potřeb klienta v rámci plánování služby. Je nacvičováno samostatné docházení a dojíždění s ohledem na dovednosti klienta
 • Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů. Veškeré služby, kromě zde uvedených, jsou nabízeny a zajišťovány u běžných služeb v okolních obcích, přednostně jsou nabízeny aktivity  běžně dostupné veřejnosti (divadla, kina, sportovní a zájmové kroužky, apod.), pak až hledány náhradní možnosti poskytovatele. Přednostní využívání služeb běžně dostupných veřejnosti je jedním z principů celé služby.
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
  • Vše je realizováno velmi citlivě s ohledem na maximální dodržení soukromí, ochrany citlivých informací apod.
  • Pracovníci nezasahují do rodinných vztahů klientů. Pokud je to přání klienta, vyjádří svůj názor na danou věc, ale snaží se být co nejvíc objektivní a k věci se vyjadřovat s nadhledem, nezaujatě, ze všech možných úhlů pohledu
  • Vždy ale hájíme zájem klienta i proti zájmům rodiny, příbuzných apod.
  • Klienti jsou motivování k navazování kontaktů s lidmi v domě, okolí a blízké komunitě, rovněž jsou motivování pro využívání běžně dostupných zdrojů v komunitě apod.

Sociálně terapeutické činnosti

Činnosti, které vedou k udržení nebo rozvoji osobních a sociálních dovedností. Veškeré činnosti v rámci sociálních služby směřují k co největší samostatnosti klienta, k maximálnímu rozvoji jeho kompetencí a dovedností, prostě k co největší samostatnosti jak v péči o sebe a svoji domácnost, tak v pracovním uplatnění a v neposlední řadě i v realizaci volnočasových a sportovních aktivit. Jedná se např. o:

 • Taneční kroužky.
 • Trénování paměti.
 • Socioterapeutická skupina.
 • Nákupy.
 • Finanční poradenství.
 • Nácvik psaní.
 • Porady klientů.
 • Cvičení paměti dlouhodobé a krátkodobé.
 • Pomoc při hledání a udržení práce. 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. Pracovníci jsou klientovi průvodcem a rádcem při řešení osobních záležitostí, napomáhají mu při uplatňování práv a volí k tomu odpovídající komunikační techniky, je –li třeba využívají alternativní komunikace.
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí – pomoc i případný doprovod.

Zásady

 • S klienty jednáme jako s dospělými lidmi, mají stejná práva jako všichni ostatní.
 • Podporujeme klienty v samostatnosti a nezávislosti, neděláme za klienty nic, co mohou zvládnout sami.
 • Klienty upozorňujeme na důsledky jejich chování, jednání a případná rizika.
 • Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, službu poskytujeme dle potřeb konkrétního klienta.
 • Poskytujeme klientům prostor, aby se mohli sami rozhodovat, a nevnucujeme jim své názory.

Cílová skupina - okruh osob

Klientem chráněného bydlení může být osoba s lehkým až středním mentálním postižením ve věku od 18 do 64let, která zvládá alespoň základní péči o domácnost, svou osobu a nevyžaduje celodenní podporu a pomoc druhé osoby. 

 

Poslání 

Posláním Chráněného bydlení je podporovat lidi s mentálním postižením, a to tak, aby mohli žít co nejběžnějším způsobem života, svobodně, samostatně, zodpovědně s přiměřenou podporou asistentů v samostatných bytech mimo areál zařízení.  

Cíle

 • zajistit klientovi bydlení,
 • podporovat klienta v péči o sebe, své zdraví a domácnost,
 • podporovat klienta v jeho aktivitách, při hledání zaměstnaní a při navazování či udržování přirozených vztahů,
 • podporovat klienta ve finanční gramotnosti, při jednání s úřady, opatrovníkem a v právních jednáních,
 • podpora klienta při zvládání životních změn, krizových situací.

Zájemce se může informovat na poskytovanou sociální službu

Telefonický kontakt a dotaz na poskytované služby:

Základní informace je možné podat telefonicky, zejména způsob ubytování, stravování, rozsah poskytované péče, úhrady služeb apod. V případě zájmu můžeme nabídnout:

 • Odkaz na webové stránky www.dsshaj.cz.
 • Zaslání informačního materiálu o službě.
 • Zaslání žádosti o poskytnutí sociální služby poštou.
 • Osobní návštěva zájemce, případně osob blízkých.
 • Informace z Registru poskytovatelů sociálních služeb nebo Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje.
 • Základní informace o domově poskytuje sociální pracovník.
 • Prostřednictvím elektronické pošty info@dsshaj.cz. Odpověď na dotaz je odesílána obratem, obvykle do druhého dne, nabídka dalších možných způsobů poskytování informací o domově a službě, odkaz na www stránky.

Osobní schůzka

Je obvykle domluvena předem telefonicky (není podmínkou), jednání se zájemcem o službu vede sociální pracovnice.

Korespondenční adresa:

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Kubátova 269

417 22 Háj u Duchcova

 

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby lze podat osobně nebo poštou na adresu:

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Kubátova 269

417 22Háj u Duchcova

 

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Sociální služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby a v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, klientům, kteří naplňují podmínky pro uvedenou cílovou skupinu. Smlouva stanoví všechny důležité aspekty poskytování služby (podmínky, způsob poskytování služby (individuální plánování, péče), úhrady, povinnosti a práva). Smlouva je uzavřena v písemné formě.

Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby v případě, že:

 • Neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá.
 • Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby.
 • Zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí sociální služby – upravuje vyhláška č. 505/2006 Sb., v platném znění.
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Klient může uplatnit své stížnosti

Klient může uplatnit své stížnosti prostřednictvím Pravidel pro podávání stížností. Stížnosti se mohou podat těmito způsoby:

ústně (kterémukoliv zaměstnanci sociální služby),
písemně (kterémukoliv zaměstnanci sociální služby nebo anonymně do schránky důvěry),
klienti, kteří nekomunikují verbálně a chtěli by podat stížnost je toto umožněno přes tlumočníka, kterého jim zajistí zařízení.

Každá připomínka, dotaz nebo stížnost je zaevidována do knihy stížností a písemně vyřízena.

 

Podmínky ukončení poskytování sociální služby

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty:

Klient může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu a to písemně s uvedením data ukončení poskytování služeb. Výpovědní lhůta pro písemnou výpověď klienta je uvedena ve smlouvě.

Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze ze zákonných důvodů. Podmínky ukončení služby ze strany poskytovatele jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytování sociálních služby.

2024 Úhrady

Háj u Duchcova

Kubátova 269
417 22 Háj u Duchcova

IČ: 637 87 911
Datová schránka: 52nmabs