Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Týdenní stacionář

Kapacita služby: 5 klientů

Poskytnutí ubytování

Klienti jsou ubytování v bezbariérových pokojích (jednolůžkové, dvoulůžkové a v mimořádných případech třílůžkové) s vlastní koupelnou a sociálním zařízením.

Vybavení pokojů – šatní skříň, lůžko, noční stolek, police, stůl a židle. Klientům je umožněno vybavení pokojů vlastním nábytkem a doplňky. Sociální zařízení je tvořeno sprchovým koutem nebo vanou a toaletou. Klienti mohou na pokojích sledovat TV. Pokoje jsou přizpůsobovány dle potřeb klientů. Klienti mají od svých pokojů vlastní klíče a mohou si je uzamknout.

Klienti mají k dispozici vlastní kuchyňku, kde mají možnost uložit potraviny do chladniček, ohřát stravu v mikrovlnné troubě nebo si uvařit vlastní jídlo a připravit nápoje.

Součástí služby ubytování je úklid a energie.

Zajištění stravy

Strava je zajištěna vlastní kuchyní. Zajišťujeme celodenní stravu a celodenní pitný režim, klienti mají nápoje k dispozici na svých odděleních a dále při podávání jídla v centrální jídelně. Podávaná strava je konzultována s výživovým poradcem.

Strava je podávána v centrální jídelně a v časech dle vnitřních předpisů služby.

Snídaně a studené večeře jsou podávány na jednotlivých skupinách v kuchyňkách.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Klientům je poskytována komplexní celodenní péče od pondělí do pátku dle individuálních potřeb klientů. Pomoc nebo podporu zajišťují pracovníci v sociálních službách a všeobecné sestry v nepřetržitém provozu. Jedná se zejména o dopomoc při oblékání, svlékání, aktivním pohybu, pomoc při přesunu na lůžko a vozík, pomoc při podávání jídla a pití, hygienická péče, vše podle individuálních možností a schopností klientů. V zařízení se pracuje dle konceptu Bazální stimulace.

Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Klienti provádí hygienu ve vlastním sociálním zařízení na pokoji, kde jim v případě potřeby poskytují podporu nebo pomoc pracovníci v sociálních službách.

Jedná se zejména o dopomoc při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Každý klient je dle svých individuálních možností zařazován do aktivizačních činností, které si vybírá dle svého přání. Služba plánuje takové činnosti, jejichž výsledkem je větší nezávislost na službě a vyšší míra samostatnosti. Zvolené aktivizační činnosti jsou v souladu se stanovenými cíli služby, vymezeným okruhem osob a v souladu s tzv. individuálním plánem klienta.

Služba informuje klienta o nabídce veřejných služeb, které jsou dostupné v blízkém okolí. K vyhledávání vhodných lokalit a akcí je využíván internet a nabídky dalších organizací. Je zpracován roční plán akcí, se kterým jsou klienti seznámeni. V případě potřeby zařízení zajistí klientovi doprovod nebo dopravu.

Vzdělávání klientů klienti ve věku povinné školní docházky dle stupně postižení dochází do třídy, která je zřizována Speciální základní školou a speciální mateřskou školou Teplice, příspěvkovou organizací.

Klienti, kteří již ukončili povinnou školní docházku jsou zapojeni do vzdělávacích aktivit v rámci domova. Vzdělávání je zaměřeno na udržování dosavadních znalostí a dovedností v oblasti trivia. Dále na osvojování si znalostí a praktických dovedností vedoucí k rozvoji, samostatnosti a integraci do společnosti. Klienti mají možnost pokračovat ve vzdělání v praktické škole nebo pomocných učebních oborech.

Zprostředkování kontaktu se společenským okolím

Klient může požádat nebo mu je nabízeno prostřednictvím pracovníků nebo internetu zajištění a využití běžně dostupných služeb jako jsou např. kadeřník, pedikúra, pošta, obchody apod. K podpoře a využívání běžně dostupných služeb jsou nápomocni všichni pracovníci zařízení. 

Sociálně terapeutické činnosti

Do socioterapeutické činnosti, stejně tak do rozvoje či udržení osobních a sociálních dovedností je zapojen sociální pracovník, pracovníci v sociálních službách a všeobecné sestry nebo fyzioterapeut a ergoterapeut. Služba nabízí aktivity terapeutického charakteru, sportovní aktivity, různé společenské aktivity apod.

Dále mají možnost docházet na aktivity mimo zařízení např. kino, divadlo, plavecké haly, výstavy, sportovní akce, turistika apod.

 • Muzikoterapie.
 • Taneční kroužky.
 • Canisterapie.
 • Snoezelen - zařízení je k dispozici speciální multismyslová místnost Snoezelen, určená především k rozvíjení smyslů, zklidňování klientů nebo naopak nabuzení klientů. Efekty v místnosti vyvolávají pocity štěstí.
 • Práce v keramické dílně.
 • Socioterapeutická skupina.
 • Nácvik psaní.
 • Procvičování jemné motoriky.
 • Zpracování přírodnin, různé výtvarné metody – arteterapie.
 • Cvičení paměti dlouhodobé a krátkodobé.

Pracovní terapie – klientůmje nabídnuta smysluplná práce v návaznosti na zdravotní stav, zájem a jejich individuální potřeby. Práce na zahradě, v kuchyni, prádelně, výtvarné aktivity a keramika. 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Podle individuálních požadavků klientů je do zajišťování výše uvedených služeb zapojen sociální pracovník a klíčoví pracovníci, případně zdravotničtí pracovníci. Jedná se např. pomoc a podpora při zajištění jednání s úřady, vyřizování dokumentů na úřadech, jednání se soudem, odbornými lékaři apod.

Poskytování zdravotní a rehabilitační péče

Zdravotní péče je poskytována v ordinaci, v případě indispozice na pokoji klienta. Zdravotní péči poskytují pracovníci, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. 

Fyzioterapie – v domově se provádí fyzioterapie u klientů. Fyzioterapie probíhá v rehabilitační místnosti, která je vybavena vyšetřovacím lehátkem a fyzioterapeutickými přístroji (např. magnety, apod.) nebo v hydroterapeutické vaně. S těžce mentálně postiženými klienty je prováděna Vojtova metoda, cvičení reflexů a dýchání. Dále jsou tito klienti stimulováni k tělesným aktivitám, provádí se rehabilitace, probíhá uvolnění spazmů a kontraktur polohováním, a provádí pasivní cvičení horních končetin. Uvolňují se nůžkovité dolní končetiny (při DMO). Zároveň probíhá prevence vzniku. S klienty se provádí skupinová cvičení k nápravě vadného držení těla, zlepšování rovnováhy a tělesné zdatnosti.

Zásady

 • S klienty jednáme jako s dospělými lidmi, mají stejná práva jako všichni ostatní.
 • Podporujeme klienty v samostatnosti a nezávislosti, neděláme za klienty nic, co mohou zvládnout sami.
 • Klienty upozorňujeme na důsledky jejich chování, jednání a případná rizika
 • Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, službu poskytujeme dle potřeb konkrétního klienta
 • Poskytujeme klientům prostor, aby se mohli sami rozhodovat, a nevnucujeme jim své názory.

Cílová skupina - okruh osob

Osoby od 7 let věku do 45 let s mentálním a kombinovaným postižením, které jsou odkázány na pomoc jiné fyzické osoby. Osobám s mentálním postižením v kombinaci s úplnou ztrátou zraku a sluchu je služba poskytována v případě, že je alespoň částečně posílena kompenzačními pomůckami.

Věková struktura:

 • mladší děti                         7-10 let
 • starší děti                           11-15 let
 • dorost                                16-18 let
 • mladí dospělí                     19-26 let
 • dospělí                               27-45 let

Poslání 

Posláním týdenního stacionáře je zajistit, osobám se sníženou soběstačností z důvodu mentálního a kombinovaného postižení, pravidelnou pomoc nejen v oblasti základních potřeb, ale také v oblasti uplatňování práv a zájmů, při získávání kontaktů v přirozeném prostředí. To vše s ohledem na jejich individuální schopnosti a možnosti, tak aby žili důstojným způsobem života, který je co nejpodobnější životu jejich vrstevníků žijících v přirozeném prostředí.

Cíle

 • přibližovat život klientů ke způsobu života jejich vrstevníků – ubytování, stravování, trávení volného času, pracovní možnosti, partnerské vztahy či začleňování  do společnosti, 
 • motivovat a podporovat klienty při udržování, získávání a rozvoji nových schopností, dovedností a pracovních návyků, včetně dodržování obvyklých společenských  a etických zásad,
 • poskytovat klientům kvalitní, odborné a bezpečné služby prostřednictvím zaměstnanců s odpovídajícím stupněm vzdělání,
 • pomáhat klientům prosazovat svá práva, potřeby a zároveň je vést k odpovědnosti  za plnění svých povinností,
 • dosáhnout optimální spolupráce a vzájemného respektu se zákonnými zástupci či opatrovníky klientů a být rovnocennými partnery v péči o klienta,
 • umožnit rodinám pečujícím o uživatele plné pracovní a společenské uplatnění.

Zájemce se může informovat na poskytovanou sociální službu

Telefonický kontakt a dotaz na poskytované služby:

Základní informace je možné podat telefonicky, zejména způsob ubytování, stravování, rozsah poskytované péče, úhrady služeb apod. V případě zájmu můžeme nabídnout:

 • Odkaz na webové stránky www.dsshaj.cz.
 • Zaslání informačního materiálu o službě.
 • Zaslání žádosti o poskytnutí sociální služby poštou.
 • Osobní návštěva zájemce, případně osob blízkých.
 • Informace z Registru poskytovatelů sociálních služeb nebo Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje.
 • Základní informace o domově poskytuje sociální pracovník.
 • Prostřednictvím elektronické pošty info@dsshaj.cz. Odpověď na dotaz je odesílána obratem, obvykle do druhého dne, nabídka dalších možných způsobů poskytování informací o domově a službě, odkaz na www stránky.

Osobní schůzka

Je obvykle domluvena předem telefonicky (není podmínkou), jednání se zájemcem o službu vede sociální pracovnice.

Korespondenční adresa:

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Kubátova 269

417 22 Háj u Duchcova

 

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby lze podat osobně nebo poštou na adresu:

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Kubátova 269

417 22Háj u Duchcova

 

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Sociální služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby a v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, klientům, kteří naplňují podmínky pro uvedenou cílovou skupinu. Smlouva stanoví všechny důležité aspekty poskytování služby (podmínky, způsob poskytování služby (individuální plánování, péče), úhrady, povinnosti a práva). Smlouva je uzavřena v písemné formě.

Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby v případě, že:

 • Neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá.
 • Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby.
 • Zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí sociální služby – upravuje vyhláška č. 505/2006 Sb., v platném znění.
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Klient může uplatnit své stížnosti

Klient může uplatnit své stížnosti prostřednictvím Pravidel pro podávání stížností. Stížnosti se mohou podat těmito způsoby:

ústně (kterémukoliv zaměstnanci sociální služby),
písemně (kterémukoliv zaměstnanci sociální služby nebo anonymně do schránky důvěry),
klienti, kteří nekomunikují verbálně a chtěli by podat stížnost je toto umožněno přes tlumočníka, kterého jim zajistí zařízení.

Každá připomínka, dotaz nebo stížnost je zaevidována do knihy stížností a písemně vyřízena.

Podmínky ukončení poskytování sociální služby

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty:

Klient může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu a to písemně s uvedením data ukončení poskytování služeb. Výpovědní lhůta pro písemnou výpověď klienta je uvedena ve smlouvě.

Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze ze zákonných důvodů. Podmínky ukončení služby ze strany poskytovatele jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytování sociálních služby.

2024 Úhrady

Háj u Duchcova

Kubátova 269
417 22 Háj u Duchcova

IČ: 637 87 911
Datová schránka: 52nmabs