Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Ochrana osobních údajů

Vaše osobní informace jsou u nás v bezpečí. Přečtěte si, jak je zpracováváme.

 

Správcem Vašich osobních údajů je organizace Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269,  417 22 Háj u Duchcova, v následujícím textu také jen jako „organizace“.

 

Úvodní informace

Tato informace vám slouží k několika účelům. Dozvíte se, jaké údaje o Vás zpracováváme a proč tak činíme. Dále pak zjistíte, jaká máte v této souvislosti práva, tedy co od nás můžete považovat a na koho se obracet se svými podněty i případnými stížnostmi. Žádáme Vás proto, abyste si následující text pečlivě přečetli. Informace je rozdělena na několik částí, aby bylo snazší najít pro vás relevantní informace podle toho, v jakém postavení se nacházíte.

 

 V případě, že by Vám cokoli nebylo jasné, se na nás neváhejte obrátit následujícími způsoby:

 • poštou na adrese organizace
 • e-mailem na e-mailové adrese: info@dsshaj.cz
 • telefonicky +420 497 770 213 v pracovní dny od 7.00 do 15.30 

 

V úvodu bychom vám také rádi připomněli, že v České republice dohlíží na problematiku ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, který je taktéž připraven přijímat vaše podněty a stížnosti. Úřad pro ochranu osobních údajů sídlí na adrese Ppl. Sochora 27, 170 00 Praha 7, přičemž aktuální kontaktní údaje naleznete na jeho webových stránkách: www.uoou.cz.

Základní zásady zpracování osobních údajů

K vašim osobním údajům přistupujeme vždy v souladu s aktuálně platnou legislativou. Seznam nejdůležitějších právních předpisů naleznete v závěru této informace. V souladu s těmito předpisy dodržujeme také následující základní zásady zpracování osobních údajů:

 • Vaše osobní údaje zpracováváme vždy korektně, v souladu se zákonem a způsobem, který je dostatečně zřejmý, jasný a zřetelný.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze v nezbytném rozsahu a způsobem, který je v souladu s účelem, pro nějž vaše údaje zpracováváme.
 • Dbáme na to, aby Vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly vždy přesné a podle potřeby aktualizované. Osobní údaje, které jsou nepřesné, budou vymazány nebo opraveny.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme jen po nezbytně nutnou dobu. V některých případech je tato doba stanovena přímo zákonem, jindy jsme si ji nastavili interně tak, aby odpovídala našim oprávněným zájmům.
 • Vaše osobní údaje náležitě zabezpečujeme před únikem, neoprávněným zpracováním, náhodnou ztrátou a poškozením. Za tímto účelem jsme přijali vhodná technická opatření, která spočívají zejména ve striktním nastavení přístupu jednotlivých osob k vašim údajům, šifrování a další technické i fyzické způsoby zabezpečení.

Pod následujícími odkazy najdete dokumenty, které shrnují podmínky spojené s ochranou vašich osobních údajů, pokud jste:

Seznam externích zpracovatelů

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci Organizace. Pokud je zpracování osobních údajů založené na právním základě, na vašem souhlasu nebo oprávněných zájmech a účelech Organizace, které jsou uvedeny výše, mohou být vaše osobní údaje zpracovávány externími zpracovateli a dodavateli. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro Organizaci provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy nebo jiného právního aktu o zpracování osobních údajů.

Organizace v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto zpracovatelům:

 • Společnosti IreSoft s.r.o. – dodavateli informačních systému pro sociální služby Cygnus ve všech jeho verzích
 • Společností VEMA, a.s. – pro provozování mzdového a personálního systému
 • Ústeckému kraji – pro provozování elektronické spisové služby eSpis, Controlling
 • externím spolupracovníkům organizace a dodavatelům za účelem plnění smlouvy (BOZP, pracovně lékařské služby, intranet, apod.)
 • Poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a realizace platebního styku
 • Poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací
 • Exekutorům a dražebníkům za účelem uplatnění souvisejících nároků.

Seznam právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů

V následujících předpisech najdete nejdůležitější úpravu ochrany vašich osobních údajů:

nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a podmínkách jejich poskytování;
zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.