Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Sociálně terapeutické dílny

Služba probíhá na adresách:

provoz v dílně (Kubátova 269, Háj u Duchcova) – zajišťují 2 pracovníci.

provoz v prodejně (náměstí Klášterní 3, Osek) – zajišťuje 1 pracovník.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Klienty vedeme k dodržování osobní hygieny, pracovník dohlíží, zda se klienti při příchodu do sociální služby převléknou do pracovních oděvů. Pracovník dohlíží na dodržování hygieny při mytí rukou během práce a jejím přerušení. Pracovník dohlíží i na řádné umytí po použití WC a po ukončení sociální služby v daném dni. Dále pracovník kontroluje převlečení do oděvů, ve kterých se dostavili do sociální služby. Každý klient má svou šatní skříňku, ve které odkládá své oblečení, osobní věci a hygienické potřeby, které si zde uschová. Pokud to klient nezvládá sám, pracovník dohlíží a dopomáhá, případně upozorňuje, pokud je potřeba pracovní oděv nebo ručník, měnit a prát. 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Klienti si mohou donést svéjídlo, nebo si připravit svačinu z donesených potravin. V případě že to klient sám nezvládne, pracovník dopomáhá klientům s přípravou jídla, nebo mu poradí. Pokud to klient nezvládne sám, pracovník pomáhá klientovi při návštěvě restaurace nebo bufetu v blízkosti pracoviště. Případně má klient možno objednání oběda v zařízení.

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

Klienti jsou pracovníkem vedení k tomu, aby se vhodně oblékali do zaměstnání (dle ročního období), stejně tak do pracovního oděvu. Společně s pracovníkem se zaměří na čistotu oděvů. Pracovník seznámení klienta s bezpečností práce, kterou pracovník u klienta následně v průběhu sociální služby kontroluje. Pracovník před každou činností seznamuje klienty s pracovními postupy a návrhy výrobků. Klienti si postupně činnosti osvojí. Pokud to je klient schopen zvládnout sám, pracuje na výrobku samostatně, pod dohledem pracovníků. Klientům, kteří to sami nezvládnou, poradí, nebo dopomůže.

Klientům pracovník vyplní sociální službu smysluplnou činností, v délce které zvládnou dle svých schopností. Klienti si zde osvojí návyky potřebné pro případné pracovní uplatnění. Klienti jsou pracovníky vedeni k dodržování společenského chování při jednání se zákazníkem. Při prodeji výrobků a obsluze a také v případě placení zákazníkem.

Podpora při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Činnost je rozdělena dle zájmů klientů do okruhů činností zaměřených na získávání potřebných dovedností pro uplatnění na trhu práce:

 • nácvik a výroba keramického zboží,
 • nácvik a výroba kreativních výrobků z různých materiálů,
 • nácvik a provádění zahradnických prací,
 • nácvik a provádění drobných kompletačních a rukodělných činností,
 • nácvik a provádění pracovních činností v potravinářství,

Klienti se naučí spolupracovat s ostatními lidmi. Klienti se budou přirozeně  rozvíjet v komunikaci mezi lidmi, s kterými během sociální služby přijdou do styku. Pracovník seznámí klienty s materiálem, se kterým budou pracovat a s tím jak se materiál uskladňuje. Dále s nářadím, které je potřebné při celém výrobním procesu výrobku a vysvětlí, k čemu slouží. 

 

Keramická dílna

V Keramické dílně probíhá pracovní terapie a terapie umělecké.

V rámci pracovní terapie bude pracovník u klientů rozvíjet své motorické schopnosti, učí ho keramickým dovednostem, rytmu, práci ve skupině a vytvářejí si pracovní a sociální návyky vhodné pro budoucí zaměstnání a živobytí. V rámci pracovní terapie se naši klienti budou věnovat: 

 • Při výrobě keramického zboží se používají materiály jako je hlína, glazura, různé barvy. Hlína se válí a následně se vykrajuje či tvaruje na hrnčířském kruhu. Surový výrobek se může jakýkoliv způsobem ozdobit barvami či otisky sušinou, látkou atd.
 • Klient se pod vedením pracovníka učí vyrábět od ruční tvorby miniatur až po velké výrobky, točení na kruzích. Ke klientům má pracovník individuální přístup, nejprve ho učí různé metody, potom každý klient dostane zadání úměrné jeho schopnostem. Těm, kteří to sami nezvládají, pracovník poradí, nebo dopomůže.
 • Používáme různé keramické hlíny. Klienti se zde postupně seznámí se všemi technikami výroby keramiky, tyto techniky se naučí a používají je při výrobě svých výrobků.
 • Hotové výrobky dekorujeme na dílně různými technikami např. engobou, leštěním, vyrýváním, vyškrabáváním do engoby, otiskováním různých struktur na povrch výrobku při jeho výrobě ve fázi kdy je jeho povrch měkký, použitím šablon, přírodnin apod.
 • Po prvním výpalu následuje glazování s ohledem na předchozí dekorace výrobku. Taktéž po glazování lze povrch výroku dále dekorovat jak dalšími barevnými glazurami, barvítky a různými technikami jako u dekorování při před prvním výpalem.
 • Další možností je točení na elektrickém kruhu, kterým je dílna vybavena. Postup točení předvedou a vysvětlí každému klientovi pracovník. Točení na kruhu se můžou naučit, klienti musí být však trpěliví a točení se věnovat opakovaně a úspěch se určitě dostaví v podobě vytočeného hrnečku na kávu či čaj, misky, vázičky.
 • Při této výrobě je důležitá jak hrubá motorika, tak i jemná motorika.

 

Zahradnické práce

Pracovníci s klienty pracují na zahradě. Učí klienty udržovat a starat se o zeleň. Jedná se hlavně o úkony sázení rostlin, zastřihávání, plení záhonů, zalévání, hrabání listí. Práce se zahradnickým náčiním tj. konev, lopatka, rýč, hrábě, sázecí kolík atd. Zastřihávání rostlin, zametání, úklid trávy apod.

Klient si tímto přirozeně zlepšuje a upevňuje hrubou i jemnou motoriku

 

Drobné kompletační a rukodělné činnosti

Pracovník bude rozvíjet u klientů hrubou i jemnou motoriku při vyrábění šperků z drátů, korálků a moduritu, sestavování jednoduchých hraček, pletení s pedigem s doplněním různých ozdob. Klient se za pomoci pracovníka podílí i na finálním balení výrobků.

Služba je poskytována dle potřeb klientů služby. Zájemce o službu se společně se sociální pracovnicí seznámí s možnostmi a podmínkami poskytování sociální služby, s prostředím a pracovními terapiemi poskytované sociální služby.

Pracovníci podporují klienty v pracovních návycích a dovednostech, rozvíjejí a upevňují jejich dovednosti, pomáhají jim při běžných úkonech osobní hygieny, při zajištění a přípravě stravy. Součástí služby je nácviky zvládání péče o sebe, rozvoj soběstačnosti a další činnosti vedoucí k sociálnímu začleňování.

Klienti se mohou rozhodnout, kterou činnost a v jaké frekvenci chtějí využívat. Poté mají na základě Smlouvy a osobního požadavku vytvořen Individuální plán, ve kterém jsou popsány dosavadní dovednosti a navržen další plán jejich rozvoje.

Zásady

 • S klienty jednáme jako s dospělými lidmi, mají stejná práva jako všichni ostatní.
 • Podporujeme klienty v samostatnosti a nezávislosti, neděláme za klienty nic, co mohou zvládnout sami.
 • Klienty upozorňujeme na důsledky jejich chování, jednání a případná rizika.
 • Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, službu poskytujeme dle potřeb konkrétního klienta.
 • Poskytujeme klientům prostor, aby se mohli sami rozhodovat, a nevnucujeme jim své názory.

Cílová skupina - okruh osob

Osoby od 18 let do 64 let s mentálním a kombinovaným postižením, které nemohou najít uplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Poslání 

Posláním Sociálně terapeutické dílny je podporovat osoby s mentálním a kombinovaným postižením v osvojení si a zdokonalování pracovních a sociálních návyků.

Cíle

 • poskytnout klientovi přiměřenou podporou a motivaci, díky které si vytvoří, zdokonalí či zachová pracovní návyky,
 • vytvářet, udržovat a podporovat klientovi přirozené vazby s okolím,
 • podporovat samostatnost, soběstačnost klientů a prostřednictvím prožitých úspěchů zvyšovat jejich sebevědomí, 
 • přibližovat život klientů ke způsobu života jejich vrstevníků především v pracovní oblasti, 
 • vést klienty k odpovědnosti za plnění svých povinností.

Zájemce se může informovat na poskytovanou sociální službu

Telefonický kontakt a dotaz na poskytované služby:

Základní informace je možné podat telefonicky, zejména způsob ubytování, stravování, rozsah poskytované péče, úhrady služeb apod. V případě zájmu můžeme nabídnout:

 • Odkaz na webové stránky www.dsshaj.cz.
 • Zaslání informačního materiálu o službě.
 • Zaslání žádosti o poskytnutí sociální služby poštou.
 • Osobní návštěva zájemce, případně osob blízkých.
 • Informace z Registru poskytovatelů sociálních služeb nebo Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje.
 • Základní informace o domově poskytuje sociální pracovník.
 • Prostřednictvím elektronické pošty info@dsshaj.cz. Odpověď na dotaz je odesílána obratem, obvykle do druhého dne, nabídka dalších možných způsobů poskytování informací o domově a službě, odkaz na www stránky.

Osobní schůzka

Je obvykle domluvena předem telefonicky (není podmínkou), jednání se zájemcem o službu vede sociální pracovnice.

Korespondenční adresa:

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Kubátova 269

417 22 Háj u Duchcova

 

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby lze podat osobně nebo poštou na adresu:

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Kubátova 269

417 22Háj u Duchcova

 

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Sociální služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby a v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, klientům, kteří naplňují podmínky pro uvedenou cílovou skupinu. Smlouva stanoví všechny důležité aspekty poskytování služby (podmínky, způsob poskytování služby (individuální plánování, péče), úhrady, povinnosti a práva). Smlouva je uzavřena v písemné formě.

Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby v případě, že:

 • Neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá.
 • Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby.
 • Zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí sociální služby – upravuje vyhláška č. 505/2006 Sb., v platném znění.
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Klient může uplatnit své stížnosti

Klient může uplatnit své stížnosti prostřednictvím Pravidel pro podávání stížností. Stížnosti se mohou podat těmito způsoby:

ústně (kterémukoliv zaměstnanci sociální služby),
písemně (kterémukoliv zaměstnanci sociální služby nebo anonymně do schránky důvěry),
klienti, kteří nekomunikují verbálně a chtěli by podat stížnost je toto umožněno přes tlumočníka, kterého jim zajistí zařízení.

Každá připomínka, dotaz nebo stížnost je zaevidována do knihy stížností a písemně vyřízena.

 

Podmínky ukončení poskytování sociální služby

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty:

Klient může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu a to písemně s uvedením data ukončení poskytování služeb. Výpovědní lhůta pro písemnou výpověď klienta je uvedena ve smlouvě.

Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze ze zákonných důvodů. Podmínky ukončení služby ze strany poskytovatele jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytování sociálních služby.

2024 Úhrady

Služba je poskytována zdarma, mimo stravování. 

U Hájského kohouta

Součástí sociálně terapeutické dílny je kamenný obchod s názvem U Hájského kohouta, který se nachází na náměstí ve městě Osek, je otevřen každý všední den od 9:00 do 16:30 hod. Klienti zde společně s pracovnicemi sociálně terapeutické dílny prodávají své výrobky. Obchůdek je zároveň místo osobního odběru objednávek na zakázku dle přání zákazníků. Nabízíme široký sortiment především keramických výrobků, kde každý kus je originál, zhotovují se výrobky na keramickém kruhu, klienti pracují s licí hmotou do forem či využijí pouze svou fantazii a uměleckého ducha a vyrobí neopakovatelný kus umění, který potěší nejednoho Vašeho známého či příbuzného. Naším cílem je získání, rozvíjení a udržení individuálních schopností klientů v oblasti pracovních dovedností a návyků v co nejširší možné míře a v neposlední řadě tímto způsobem klienti udržují kontakt s přirozeným sociálním prostředím. Uživatelé sociálně terapeutické dílny mají individuální rozvrh činností v týdnu, střídají se kolektivní a samostatné činnosti. Pokud tedy budete mít jen trochu času, nezapomeňte se zastavit v našem obchodě U Hajského kohouta a třeba si vyberete něco milého pro radost pro sebe či své blízké a podpoříte tak práci našich klientů.

Obchod na adrese nám. Klášterní 3, Osek je v provozu

PONDĚLÍ      9:00 - 16:30
ÚTERÝ          9:00 - 16:30
STŘEDA        9:00 - 16:30
ČTVRTEK     9:00 - 16:30
PÁTEK          9:00 - 16:30

Háj u Duchcova

Kubátova 269
417 22 Háj u Duchcova

IČ: 637 87 911
Datová schránka: 52nmabs