Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Whistleblowing - ochrana oznamovatelů


Shrnující informace

Kdo může oznamovat:
Kdokoliv kdo se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděl o protiprávním jednání.
 

Co se oznamuje:
Porušení nebo hrozící porušení dle platné a účinné právní úpravy.
 

Jak se oznamuje:
Komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů.

 

Co je a jaký je účel ochrany oznamovatelů?
V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady EU)2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Podle této legislativy je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu. Whistlebloweři šetří nejen veřejné i soukromé finanční prostředky, ale mohou rovněž přispět k ochraně veřejného zdraví, zachraňovat životy, pomoci předcházet ekologickým katastrofám atp. Jednotlivé členské státy přijaly v souvislosti se směrnicí své transpoziční zákony, v České republice je to zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.
 

Ochrana osob a osobních údajů
V otázce ochrany osobních údajů, jakož i v otázce ochrany oznamovatele a nahlašované osoby se postupuje dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů. V případě využití oznamování porušení má oznamovatel právo na zachování důvěrnosti a další ochranu. Oznamovatel musí být ztotožněn.

 

Jak bude s oznámením naloženo
V závislosti na obsahu oznámení pověřená osoba přijme příslušné kroky a o výsledcích jednotlivých oznámení informuje oznamovatele, pokud to bude možné. Zpětná vazba o výsledcích oznámení je poskytována oznamovateli ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení jeho obsahu a přijetí příslušných kroků.

 

Komunikační kanály (jak oznamovat porušení)
Pro učinění oznámení využijte jeden z následujících kanálů, primárně však využívejte www.oznam.to

Příslušná osoba: JUDr. Robert Pecka, pecka@lexnova.cz

Elektronicky na adresách: www.oznam.to PIN: S3K4, www.oznamovatel.justice.cz

Písemně na adresu: Whistleblowing, Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o., Kubátova 269, 41722 Háj u Duchcova