Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace

1.     Název:

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

2.     Důvod a způsob založení:

Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a příslušnými prováděcími právními předpisy. Organizace je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí na základě Zřizovací listiny vydané Ústeckým krajem č.j. 239/2002 včetně vydaných dodatků.

Zřizovatelem je Ústecký kraj, Ústecký kraj, Velká Hradební 3114/8, 400 02 Ústí nad Labem.

3.     Organizační struktura

Statutární orgán – ředitel organizace
Zástupce statutárního orgánu, vedoucí ekonomického úseku
​​Zdravotní úsek Háj u Duchcova
Úsek přímé péče Háj u Duchcova
Sociální úsek Háj u Duchcova
Technický úsek Háj u Duchcova
Zdravotní úsek Nová Ves v Horách
Úsek přímé péče Nová Ves v Horách
Sociální úsek Nová Ves v Horách
Technický úsek Nová Ves v Horách
Pracoviště Krupka
Ekonomický úsek

4.     Kontaktní spojení:

Adresa:           Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova

IČO:                63787911

Telefon:           497770213

e-mail:             info@dsshaj.cz

web:                www.dsshaj.cz

dat. schr.         52nmabs

Banka:            742020297/0100

5.     Úřední hodiny

Pondělí – Pátek 8:00 – 14:00

Osobní schůzky s vedením organizace vždy na základě předchozí domluvy.

 

Postup při vyřízení žádosti o informace

1.     Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

2.     Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

3.     Pokud je žádost učiněna elektronicky musí být zaslána do datové schránky organizace nebo na e-mail info@dsshaj.cz

4.     Povinný subjekt posoudí žádost:

a.     Brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost se odloží.

b.     V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost se odmítne.

c.     V případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost dělí do 7 dnů doručení žádosti žadateli.

d.     Nerozhodne-li podle § 15 (odmítnutí), poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí nebo ode dne jejího doplnění.

5.     Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit ze závazných důvodů, nejvýše však o 10 dní. Závažnými důvody jsou:

a.     Vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných provozovnách, které jsou oddělené od provozovny vyřizující žádost.

b.     Vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti.

c.     Konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají zájem na předmětu žádosti.

6.     Pokud organizace žádosti plně nebo částečně nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případu, kdy se žádost odloží.

7.     Proti rozhodnutí organizace lze podat odvolání. Opravné prostředky se podávají na adresu organizace (adresovat ředitelce), lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku. Dále lze podat odvolání proti rozhodnutí podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění. Odvolání se podává písmeně zřizovateli organizace prostřednictvím organizace. Odvolání musí obsahovat název rozhodnutí, proti kterému se příslušná osoba odvolává, jeho datum a číslo jednací. Zvláštní formulář se nevyžaduje.

8.     Evidenci podání a poskytnutých informací provádí podatelna organizace.

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje

Zákony, vyhlášky a nařízení vlády v jejich platném znění

-        č. 108/2006 Sb., o sociálních službách včetně prováděcí vyhlášky

-        č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy

-        č. 262/2006 Sb., Zákoník práce

-        č. 561/2004 Sb., Školský zákon

-        č. 500/2004 Sb., Správní řád

-        č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

-        č. 563/1991 Sb., o účetnictví včetně prováděcí vyhlášky

-        č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

-        č. 341/2017 Sb., o platových poměrech

-        č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách včetně prováděcích vyhlášek

Vnitřní předpisy organizace jsou k nahlédnutí v podatelně organizace, v úředních hodinách.

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

1.     Cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie nebo formou počítačového tisku

a)    A4 černobílá jednostranná           2,00 Kč

b)    A4 černobílá oboustranná           3,00 Kč

c)     A4 barevná jednostranná            4,00 Kč

d)    A4 barevná oboustranná             5,00 Kč

e)    A3 černobílá jednostranná           4,00 Kč

f)      A3 černobílá oboustranná           6,00 Kč

g)    A3 barevná jednostranná            8,00 Kč

h)    A3 barevná oboustranná             10,00 Kč

 

2.     Náhrady za odeslání

Dle platných tarifů poštovních služeb nebo datové schránky

 

3.     Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů organizace

Bezplatné

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti je zveřejněna na webových stránkách organizace