Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Domovy pro osoby se zdravotním postižením VITA

Kapacita služby: 9 klientů

Poskytnutí ubytování

Klienti jsou ubytování v 9 pokojích (jednolůžkové, dvoulůžkové) s vlastní koupelnou a sociálním zařízením.

Vybavení pokojů – šatní skříň, lůžko, noční stolek, police, stůl a židle. Klientům je umožněno vybavení pokojů vlastním nábytkem a doplňky. Sociální zařízení je tvořeno sprchovým koutem a toaletou. Klienti mohou na pokojích sledovat TV. Pokoje jsou přizpůsobovány dle potřeb klientů. Klienti mají od svých pokojů vlastní klíče a mohou si je uzamknout.

Součástí služby ubytování je úklid, praní, žehlení, drobné opravy prádla a energie.

Zajištění stravy

Strava je zajištěna vlastní kuchyní a je dovážena z Háje u Duchcova. Zajišťujeme celodenní stravu a celodenní pitný režim, klienti mají nápoje k dispozici. Podávaná strava je konzultována s výživovým poradcem.

Strava je podávána v jídelně (společenské místnosti).

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Klientům je poskytována komplexní celodenní péče dle individuálních potřeb klientů. Pomoc nebo podporu zajišťují pracovníci v sociálních službách v nepřetržitém provozu a všeobecná sestra. Jedná se zejména o dopomoc při oblékání, svlékání, aktivním pohybu, pomoc při přesunu na lůžko, pomoc při podávání jídla a pití, hygienická péče, vše podle individuálních možností a schopností klientů. V zařízení se pracuje dle konceptu Bazální stimulace.

Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Klienti provádí hygienu ve vlastním sociálním zařízení na pokoji (sprchový kout nebo vana), kde jim v případě potřeby poskytují podporu nebo pomoc pracovníci v sociálních službách. Jedná se zejména o dopomoc při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Každý klient je dle svých individuálních možností zařazován do aktivizačních činností, které si vybírá dle svého přání. Služba plánuje takové činnosti, jejichž výsledkem je větší nezávislost na službě a vyšší míra samostatnosti. Zvolené aktivizační činnosti jsou v souladu se stanovenými cíli služby, vymezeným okruhem osob a v souladu s tzv. individuálním plánem klienta.

Služba informuje klienta o nabídce veřejných služeb, které jsou dostupné v blízkém okolí. K vyhledávání vhodných lokalit a akcí je využíván internet a nabídky dalších organizací. Je zpracován roční plán akcí, se kterým jsou klienti seznámeni. V případě potřeby zařízení zajistí klientovi doprovod nebo dopravu.

Vzdělávání klientů klienti ve věku povinné školní docházky dle stupně postižení dochází do školy. 

Klienti, kteří již ukončili povinnou školní docházku jsou zapojeni do vzdělávacích aktivit v rámci domova. Vzdělávání je zaměřeno na udržování dosavadních znalostí a dovedností v oblasti trivia. Dále na osvojování si znalostí a praktických dovedností vedoucí k rozvoji, samostatnosti a integraci do společnosti. Klienti mají možnost pokračovat ve vzdělání v praktické škole nebo pomocných učebních oborech.

Zprostředkování kontaktu se společenským okolím

Klient může požádat nebo mu je nabízeno prostřednictvím pracovníků nebo internetu zajištění a využití běžně dostupných služeb jako jsou např. kadeřník, pedikúra, pošta, obchody apod. K podpoře a využívání běžně dostupných služeb jsou nápomocni všichni pracovníci zařízení.

Klienti jsou podporováni ve styku se svojí rodinou a blízkými, a to přímým stykem nebo písemnou formou. Služba podporuje návštěvy blízkých osob přímo v domově. Služba podporuje aktivity klientů k vytvoření nových sociálních kontaktů a zapojuje je do činností při kterých se vytváří náhradní sociální skupiny rozvíjející jejich osobnost. Do aktivit směřujících k upevňování vztahů s rodinou, spolupráci s rodinou a dalších sociální začleňování do společnosti jsou zapojeni všichni pracovníci v přímé péči.

Sociálně terapeutické činnosti

Do socioterapeutické činnosti, stejně tak do rozvoje či udržení osobních a sociálních dovedností je zapojen sociální pracovník, pracovníci v sociálních službách a všeobecná sestra.

Služba nabízí aktivity terapeutického charakteru, např. arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie apod. Dále mají možnost docházet na aktivity mimo zařízení.

Pracovní terapie – klientům je nabídnuta smysluplná práce v návaznosti na zdravotní stav, zájem a jejich individuální potřeby. 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Podle individuálních požadavků klientů je do zajišťování výše uvedených služeb zapojen sociální pracovník a klíčoví pracovníci, případně zdravotničtí pracovníci. Jedná se např. pomoc a podpora při zajištění jednání s úřady, vyřizování dokumentů na úřadech, jednání se soudem, odbornými lékaři apod.

Poskytování zdravotní a rehabilitační péče

Zdravotní péče je poskytována v ordinaci, v případě indispozice na pokoji klienta. Zdravotní péči poskytují pracovníci, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Do Domova dochází praktický lékař  dále pak podle potřeby a výzvy zdravotnického personálu, zároveň dochází dětský lékař a dle potřeby a dohody specialisté (stomatolog, psycholog, psychiatr, apod.), kteří provádí vyšetření a zajištění prevence u lůžka. Klient má právo zvolit si svého vlastního lékaře.

Zásady

 • S klienty jednáme jako s dospělými lidmi, mají stejná práva jako všichni ostatní.
 • Podporujeme klienty v samostatnosti a nezávislosti, neděláme za klienty nic, co mohou zvládnout sami.
 • Klienty upozorňujeme na důsledky jejich chování, jednání a případná rizika
 • Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, službu poskytujeme dle potřeb konkrétního klienta
 • Poskytujeme klientům prostor, aby se mohli sami rozhodovat, a nevnucujeme jim své názory.

Cílová skupina - okruh osob

Osoby od 7 let do 26 let věku s mentálním postižením s poruchami chování vyžadující pozornost, které v důsledku snížené soběstačnosti v základních životních a osobních potřebách, potřebují částečnou nebo úplnou pomoc jiné fyzické osoby a jejichž životní situace nemůže být řešena členy rodiny a nemůže být zajištěna za pomoci terénních nebo ambulantních sociálních služeb. Osobám s mentálním postižením v kombinaci s úplnou ztrátou zraku a sluchu je služba poskytována v případě, že je alespoň částečně posílena kompenzačními pomůckami. Cílová skupina se vztahuje na osoby do stupně středně těžkého mentálního postižení. 

OBJEKT NENÍ BEZBARIÉROVÝ, tedy není možné poskytovat službu osobám s tělesným postižením (chůze po schodech).

 

Věková struktura:

 • mladší děti                         7-10 let
 • starší děti                           11-15 let
 • dorost                                 16-18 let
 • mladí dospělí                      19-26 let

Poslání 

Domov poskytuje pobytovou službu osobám s mentálním postižením a s poruchami chování, které jsou závislé na pomoci a podpoře jiné fyzické osoby. Těmto osobám poskytujeme potřebnou podporu a pomoc při naplňování jejich individuálních potřeb a osobních cílů v jejich nepříznivé sociální situaci. Zároveň je naším posláním hledat cesty k dosažení co možná nejvyšší míry jejich samostatnosti.

Cíle

 • podporovat u klientů samostatnost v rozhodování o způsobu a stylu vlastního života,
 • přibližovat život klientů ke způsobu života jejich vrstevníků – ubytování, stravování, trávení volného času, pracovní možnosti, partnerské vztahy či začleňování do společnosti, 
 • motivovat a podporovat klienty při udržování, získávání a rozvoji nových schopností, dovedností a pracovních návyků, včetně dodržování obvyklých společenských a etických zásad,
 • poskytovat klientům kvalitní, odborné a bezpečné služby prostřednictvím zaměstnanců s odpovídajícím stupněm vzdělání,
 • dosáhnout optimální spolupráce a vzájemného respektu se zákonnými zástupci či opatrovníky klientů a být rovnocennými partnery v péči o klienta,
 • pomáhat klientům prosazovat svá práva, potřeby a zároveň je vést k odpovědnosti za plnění svých povinností.

Zájemce se může informovat na poskytovanou sociální službu

Telefonický kontakt a dotaz na poskytované služby:

Základní informace je možné podat telefonicky, zejména způsob ubytování, stravování, rozsah poskytované péče, úhrady služeb apod. V případě zájmu můžeme nabídnout:

 • Odkaz na webové stránky www.dsshaj.cz.
 • Zaslání informačního materiálu o službě.
 • Zaslání žádosti o poskytnutí sociální služby poštou.
 • Osobní návštěva zájemce, případně osob blízkých.
 • Informace z Registru poskytovatelů sociálních služeb nebo Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje.
 • Základní informace o domově poskytuje sociální pracovník.
 • Prostřednictvím elektronické pošty info@dsshaj.cz. Odpověď na dotaz je odesílána obratem, obvykle do druhého dne, nabídka dalších možných způsobů poskytování informací o domově a službě, odkaz na www stránky.

Osobní schůzka

Je obvykle domluvena předem telefonicky (není podmínkou), jednání se zájemcem o službu vede sociální pracovnice.

Korespondenční adresa:

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Koněvova 114/10

417 42 Krupka

 

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby lze podat osobně nebo poštou na adresu:

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Kubátova 269

417 22Háj u Duchcova

 

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Sociální služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby a v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, klientům, kteří naplňují podmínky pro uvedenou cílovou skupinu. Smlouva stanoví všechny důležité aspekty poskytování služby (podmínky, způsob poskytování služby (individuální plánování, péče), úhrady, povinnosti a práva). Smlouva je uzavřena v písemné formě.

Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby v případě, že:

 • Neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá.
 • Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby.
 • Zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí sociální služby – upravuje vyhláška č. 505/2006 Sb., v platném znění.
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Klient může uplatnit své stížnosti

Klient může uplatnit své stížnosti prostřednictvím Pravidel pro podávání stížností. Stížnosti se mohou podat těmito způsoby:

ústně (kterémukoliv zaměstnanci sociální služby),
písemně (kterémukoliv zaměstnanci sociální služby nebo anonymně do schránky důvěry),
klienti, kteří nekomunikují verbálně a chtěli by podat stížnost je toto umožněno přes tlumočníka, kterého jim zajistí zařízení.

Každá připomínka, dotaz nebo stížnost je zaevidována do knihy stížností a písemně vyřízena.

 

Podmínky ukončení poskytování sociální služby

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty:

Klient může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu a to písemně s uvedením data ukončení poskytování služeb. Výpovědní lhůta pro písemnou výpověď klienta je uvedena ve smlouvě.

Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze ze zákonných důvodů. Podmínky ukončení služby ze strany poskytovatele jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytování sociálních služby.

2024 Úhrady

 

DOZP VITA

Kubátova 269
417 22 Háj u Duchcova

IČ: 63787911
Datová schránka: 52nmabs