Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Domov pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách

Kapacita služby: 50 klientů

Poskytnutí ubytování

Klienti jsou ubytování v 25 dvoulůžkových pokojích. 13 pokojů v nové budově s vlastním sociálním zařízením. Zbylé pokoje mají společné sociální zařízení.

Vybavení pokojů – šatní skříň, lůžko, noční stolek, police, stůl a židle. Klientům je umožněno vybavení pokojů vlastním nábytkem a doplňky. Sociální zařízení je tvořeno sprchovým koutem nebo vanou a toaletou vždy pro dva pokoje. Klienti mohou na pokojích připojit TV. Pokoje jsou přizpůsobovány dle potřeb klientů. Klienti mají od svých pokojů vlastní klíče a mohou si je uzamknout.

Klienti mají možnost uložit potraviny do chladniček, ohřát stravu v mikrovlnné troubě nebo uvařit teplé nápoje pomocí varné konve.

Součástí služby ubytování je úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla a energie.

Zajištění stravy

Strava je zajištěna vlastní kuchyní. Zajišťujeme celodenní stravu a celodenní pitný režim, klienti mají nápoje k dispozici na svých odděleních a dále při podávání jídla v centrální jídelně. Podávaná strava je konzultována s výživovým poradcem.

Strava je podávána v centrální jídelně a v časech dle jednotlivých skupin stanovených v dalších vnitřních předpisech zařízení. 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Klientům je poskytována komplexní celodenní péče dle individuální potřeby klientů. Pomoc nebo podporu zajišťují pracovníci v sociálních službách a všeobecné sestry v nepřetržitém provozu. Jedná se zejména o dopomoc při oblékání, svlékání, aktivním pohybu, pomoc při přesunu na lůžko a vozík, pomoc při podávání jídla a pití, hygienická péče, vše podle individuálních možností a schopností klientů. V zařízení se pracuje dle konceptu Bazální stimulace.

Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Klienti provádí hygienu ve vlastním sociálním zařízení na pokoji (sprchový kout), kde jim v případě potřeby poskytují podporu nebo pomoc pracovníci v sociálních službách.

Ke koupání klientů, kteří nemají vlastní sociální zařízení na pokoji, slouží tzv. „centrální“ koupelny. Jedná se zejména o dopomoc při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Každý klient je dle svých individuálních možností zařazován do aktivizačních činností, které si vybírá dle svého přání. Služba plánuje takové činnosti, jejichž výsledkem je větší nezávislost na službě a vyšší míra samostatnosti. Zvolené aktivizační činnosti jsou v souladu se stanovenými cíli služby, vymezeným okruhem osob a v souladu s tzv. individuálním plánem klienta.

Služba informuje klienta o nabídce veřejných služeb, které jsou dostupné v blízkém okolí. K vyhledávání vhodných lokalit a akcí je využíván internet a nabídky dalších organizací. Je zpracován roční plán akcí, se kterým jsou klienti seznámeni. V případě potřeby zařízení zajistí klientovi doprovod nebo dopravu.

Klienti, kteří již ukončili povinnou školní docházku jsou zapojeni do vzdělávacích aktivit v rámci domova. Vzdělávání je zaměřeno na udržování dosavadních znalostí a dovedností v oblasti trivia.

Sociálně terapeutické činnosti

Do socioterapeutické činnosti, stejně tak do rozvoje či udržení osobních a sociálních dovedností je zapojen sociální pracovník, pracovníci v sociálních službách a všeobecné sestry nebo fyzioterapeut. Služba nabízí aktivity terapeutického charakteru, sportovní aktivity, různé společenské aktivity apod. Dále mají možnost docházet na aktivity mimo zařízení.

 • Muzikoterapie
 • Taneční kroužky
 • Canisterapie
 • Trénování paměti
 • Socioterapeutická skupina
 • Nákupy
 • Finanční poradenství
 • Nácvik psaní
 • Procvičování jemné motoriky
 • Zpracování přírodnin, různé výtvarné metody – arteterapie.
 • Cvičení paměti dlouhodobé a krátkodobé.

Pracovní terapie – klientům je nabídnuta smysluplná práce v návaznosti na zdravotní stav, zájem a jejich individuální potřeby. Práce na zahradě, v kuchyni, prádelně, výtvarné aktivity a keramika. 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Podle individuálních požadavků klientů je do zajišťování výše uvedených služeb zapojen sociální pracovník a klíčoví pracovníci, případně zdravotničtí pracovníci. 

Poskytování zdravotní a rehabilitační péče

Zdravotní péče je poskytována v ordinaci, v případě indispozice na pokoji klienta. Zdravotní péči poskytují pracovníci, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Do Domova dochází praktický lékař jedenkrát týdně v pravidelné ordinační hodiny, dále pak podle potřeby a výzvy zdravotnického personálu, a dle potřeby a dohody specialisté, kteří provádí vyšetření a zajištění prevence u lůžka. Klient má právo zvolit si svého vlastního lékaře.

Fyzioterapie – v domově se provádí fyzioterapie u klientů. Dále jsou tito klienti stimulováni k tělesným aktivitám, provádí se rehabilitace, probíhá uvolnění spazmů a kontraktur polohováním, a provádí pasivní cvičení horních končetin. S klienty se provádí skupinová cvičení k nápravě vadného držení těla, zlepšování rovnováhy a tělesné zdatnosti. 

Zásady

 • S klienty jednáme jako s dospělými lidmi, mají stejná práva jako všichni ostatní.
 • Podporujeme klienty v samostatnosti a nezávislosti, neděláme za klienty nic, co mohou zvládnout sami.
 • Klienty upozorňujeme na důsledky jejich chování, jednání a případná rizika
 • Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, službu poskytujeme dle potřeb konkrétního klienta
 • Poskytujeme klientům prostor, aby se mohli sami rozhodovat, a nevnucujeme jim své názory.

Cílová skupina – okruh osob

Osoby od 27 let věku do 64 let s mentálním a kombinovaným postižením, které v důsledku snížené soběstačnosti v základních životních a osobních potřebách, potřebují částečnou nebo úplnou pomoc, nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí a jsou odkázáni na pomoc jiné osoby. Cílová skupina se vztahuje na osoby, které potřebují střední a vysokou míru podpory. Osobám ve věkové kategorii nad 64 let je služba poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla uzavřena před dosažením věku 64 let.

Věková struktura:

 • dospělí 27-64 let

Poslání 

Domov poskytuje pobytovou službu osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které jsou závislé na pomoci a podpoře jiné fyzické osoby. Těmto osobám poskytujeme potřebnou podporu a pomoc při naplňování svých individuálních potřeb a osobních cílů v jejich nepříznivé sociální situaci. Individuální mírou podpory každého klienta se snažíme o jeho maximální zapojení a začlenění do přirozeného prostředí.

Cíle

 • podpora při realizování a dosahování cílů stanovených v individuálním plánu klienta i ve spolupráci s rodinou a jejich blízkými
 • klienti zvládnou podílet se na práci v domově, s cílem získání pracovních návyků
 • klienti si zvládnou stěžovat nebo vyslovit přání
 • klienti se bezpečně orientují v nejbližším okolí
 • klienti zvládají spolupráci s veřejnými službami a běžnou populací v rámci integrace
 • klienti zvládají za podpory nebo bez podpory sebeobsluhu
 • klienti umí za podpory nebo bez podpory využít smysluplně volný čas
 • klienti umí žít kvalitním způsobem života i ve vyšším věku

Zájemce se může informovat na poskytovanou sociální službu

Telefonický kontakt a dotaz na poskytované služby:

Základní informace je možné podat telefonicky, zejména způsob ubytování, stravování, rozsah poskytované péče, úhrady služeb apod. V případě zájmu můžeme nabídnout:

 • Odkaz na webové stránky www.dsshaj.cz.
 • Zaslání informačního materiálu o službě.
 • Zaslání žádosti o poskytnutí sociální služby poštou.
 • Osobní návštěva zájemce, případně osob blízkých.
 • Informace z Registru poskytovatelů sociálních služeb nebo Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje.
 • Základní informace o domově poskytuje sociální pracovník na telefonním čísle 476 160 113.
 • Prostřednictvím elektronické pošty info@dsshaj.cz. Odpověď na dotaz je odesílána obratem, obvykle do druhého dne, nabídka dalších možných způsobů poskytování informací o domově a službě, odkaz na www stránky.

Osobní schůzka

Je obvykle domluvena předem telefonicky (není podmínkou), jednání se zájemcem o službu vede sociální pracovník.

Korespondenční adresa:

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Nová Ves v Horách č.p. 206

435 45 Nová Ves v Horách

 

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby lze podat osobně nebo poštou na adresu:

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Kubátova 269

417 22 Háj u Duchcova

nebo

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Nová Ves v Horách č.p. 206

435 45 Nová Ves v Horách

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Sociální služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby a v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, klientům, kteří naplňují podmínky pro uvedenou cílovou skupinu. Smlouva stanoví všechny důležité aspekty poskytování služby (podmínky, způsob poskytování služby (individuální plánování, péče), úhrady, povinnosti a práva). Smlouva je uzavřena v písemné formě.

Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby v případě, že:

 • Neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá.
 • Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby.
 • Zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí sociální služby – upravuje vyhláška č. 505/2006 Sb., v platném znění.
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Klient může uplatnit své stížnosti

Klient může uplatnit své stížnosti prostřednictvím Pravidel pro podávání stížností. Stížnosti se mohou podat těmito způsoby:

 • ústně (kterémukoliv zaměstnanci sociální služby),
 • písemně (kterémukoliv zaměstnanci sociální služby nebo anonymně do schránky důvěry),
 • klienti, kteří nekomunikují verbálně a chtěli by podat stížnost je toto umožněno přes tlumočníka, kterého jim zajistí zařízení.

Každá připomínka, dotaz nebo stížnost je zaevidována do knihy stížností a písemně vyřízena.

 

Podmínky ukončení poskytování sociální služby

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty:

Klient může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu a to písemně s uvedením data ukončení poskytování služeb. Výpovědní lhůta pro písemnou výpověď klienta je uvedena ve smlouvě.

Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze ze zákonných důvodů. Podmínky ukončení služby ze strany poskytovatele jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytování sociálních služby.

Nová Ves v Horách

Nová Ves v Horách 206
435 45 Nová Ves v Horách

IČ: 637 87 911
Fax: +420 476 127 110
Datová schránka: 52nmabs