Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Projekt Sousedé vedle nás - pokračujeme

Pokračujeme - cílem je umožnit každému člověku žít jako součást společnosti.

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0002023

Anotace projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora sociálního začleňování klientů žadatele - Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o., a to prostřednictvím podpory procesu transformace pobytových služeb sociální péče vedoucí k životu v bytech mimo ústavní zařízení v části Nová Ves v Horách. Dílčím cílem projektu je revize stávajícího a vytvoření nového transformačního plánu pro zařízení Nová Ves, který bude naplňovat všech 10 aspektů transformace dle postupu MPSV č. 4/2009.

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 8. 2016

Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2017

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 12

Skutečné datum zahájení: 1. 8. 2016

 

Popis projektu

Jaký problém projekt řeší?

Stále přetrvává stav, kdy uživatelé institucionalizovaných pobytových služeb využívají tyto služby, ačkoli by byli schopni přejít do režimu chráněného bydlení. To samo o sobě vede přetrvávající závislosti na těchto soc. službách a využívání doplňkových služeb, které by si uživatel mohl obstarat sám, nebo s asistencí. To se týká i situace v zařízení žadatele, konkrétné na pracovišti Nová Ves, kde není zpracován transformační plán a pracovníkům chybí odborné vzdělávání v oblasti transformace akde jsou např. nedostačující kapacity služby chráněného bydlení. Projekt řeší problém vzniklý po sloučení ÚSP Nová Ves s Domovem "Bouřňák" Háj u Duchcova, kdy vznikl nový subjekt Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o., který předkládá tento projekt. Domov "Bouřnák" byl úspěšným žadatelem a realizátorem projektu Sousedé vedle nás (realizace ukončena 04/2014), v rámci něhož byl zpracován transformační plán pro toto zařízení. Po sloučení však takovýto plán chybí pro pracoviště Nová Ves. Projekt tedy řeší aktualizaci tohoto plánu a vytvoření nového plánu pro Novou Ves, včetně nutného odborného vzdělávání pro zaměstnance v oblasti transformace na pracovišti Nová Ves a pro nové zaměstnance na pracovišti Háj, kteří se neúčastnili předchozího projektu.

Další je téma deinstitucionalizace sociálních služeb a integrace uživatelů do místní komunity - které je nedostatečně prezentováno a propagováno v místním, lokálním prostředí, přičemž právě tato propagace a srozumitelné ovlivňování veřejnosti je důležitou součástí celého procesu. Často je to téma, které je vyhrazeno pro odbornou veřejnost, případně je vnímáno přes příběhy, které se odehrávají jinde, mimo dané konkrétní místo. Na to projekt reaguje realizací workshopů dobré praxe a informačním seminářem a dalšími informačními akcemi (TV reportáže, webové prezentace) pro veřejnost zaměřeným na podporu a popularizaci transformace v lokálním prostředí, na odstraňování předsudků a stigmatizace zdravotně postižených.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

Hlavní změnou bude zpracovaný komplexní plán transformace pobytových služeb pro pracoviště Nová Ves pro vybrané klienty do nové formy bydlení tzv. chráněné bydlení. A dále pak zpracování analýzy aktuálního stavu a na ní navazující revize stávajícího plánu transformace zařízení žadatele v Háji a doplnění o nově vytvořený transformační plán pro pracoviště Nová Ves. Podstatnou změnu lze očekávat ve zvýšení kvalifikace účastníků projektu. Společně s tvorbou plánu bude probíhat vzdělávání různých skupin zaměstnanců v oblasti přípravy a realizace transformace, a to jak po stránce legislativní, řídících procesů, tak s ohledem na práci s klienty/uživateli a jejich přípravu na novou životní situaci. Vzdělávání bude probíhat odlišně pro různé skupiny pracovníků žadatele, tak aby respektovalo a naplňovalo jejich potřeby. Znalosti, dovednosti a zkušenosti, které získají účastníci projektových aktivit přispějí ke zkvalitnění jejich profesní činnosti a budou přirozeně rozvíjeny i dále v odborné praxi.

Rovněž účastníci workshopů pro přenos dobré praxe získají praktické informace ze zařízení, kde již proces transformace započal či intenzivně probíhá, což přispěje k pozitivní motivaci těchto osob. Výše uvedené bezprostřední očekávané změny mají však zejména dopad na uživatele sociálních služeb, které zařízení žadatele poskytuje, a to zejména v oblasti chráněného bydlení, neboť cílem projektu je podpořit transformaci ústavní péče a sociální začlenění klientů do běžného života. Očekávané změny povedou k podpoře klientů v rámci činnosti žadatele tj. při procesu transformace, kdy dojde k přemisťování klientů do nového bydlení za doprovodu odborných pracovníků a s využitím v projektu vyvinutých výstupů (metodiky, pracovních postupů). Samotná transformace již není předmětem tohoto projektu.

10 aspektů transformace

  1. zvyšování povědomí o transformaci a humanizaci služby
  2. řízení procesu
  3. analýza na úrovni instituce
  4. analýza na národní úrovni a úrovni kraje
  5. návrh alternativních služeb
  6. plánování přesunu zdrojů
  7. příprava a přestěhování uživatelů
  8. příprava a přesun zaměstnanců
  9. logistika
  10. monitorování a vyhodnocení

ZPĚT NA PROJEKTY